Patient
Patient och doktor

En sjukvård där patienten hamnar rätt

Det ska vara lätt att hitta rätt i vården och den ska finnas tillgänglig i hela länet. En översyn av närsjukvårdens kvälls- och helgöppna verksamhet ska genomföras för att uppnå en effektiv och jämlik fördelning av vården.

Närakuterna har delvis avlastat akutmottagningarna, samtidigt som patienterna har vänt sig hit på grund av att det inte gått att få tid på sin vårdcentral. Systemet med närakuter ska utredas i sin helhet.

Syftet ska vara att stärka kontinuiteten för patienten, samordna allmänläkar- och distriktssköterskeresurser samt avlasta akutmottagningarna mer ändamålsenligt än idag.

Fler patienter ska färdigbehandlas istället för att behöva flera olika vårdkontakter.

– En utredning om att återta sjukvårdsrådgivningen genom 1177 på telefon i regionens egen regi ska göras skyndsamt för att genomföras under mandatperioden. Utredningen ska se över ekonomiska konsekvenser samt säkerställa en god tillgänglighet och hög kvalitet. I detta arbete ska synergier med övertagandet av prioriterings- och dirigeringstjänsten i egen regi särskilt betonas. FoUUI ska kopplas på för att skapa en lärande organisation. Därutöver ska ett ökat ansvar för husläkarmottagningarna gällande sjukvårdsrådgivningen på telefon under dagtid utredas.
I Region Stockholm finns många vårdgivare, både privata och regionala.

– En utredning ska genomföras för att tydliggöra hur en jämförartjänst för vården kan inrättas där kvalitetsmått och fakta om de olika vårdgivarna framgår.

Det är viktigt att hela länet har god tillgång till den prehospitala vården. Prioriterings- och dirigeringstjänsten ska vara i egen regi för att öka styrningen och förtydliga vårdgivaransvaret.

– Den prehospitala vården ska ha tillgång till patientens journal i förväg och det prehospitala omhändertagandet av akuta psykiatriska tillstånd ska stärkas.

– Styrmedel för att minska onödiga ambulansresor ska ses över. Civilsamhällets livräddande insatser är idag betydelsefulla, särskilt i Stockholms skärgård och glesbygd. Dessa ska värnas och utvecklas.