Händer

Sammanhållen vård för äldre

Utifrån lärdomarna av pandemin måste vården för äldre bli mer sammanhållen.

Äldre och deras anhöriga ska inte behöva hantera en stor mängd vårdkontakter eller behöva ligga på akutmottagningarna i flera timmar.

  • Arbetet med en sammanhållen seniorvård på geriatriska mottagningar ska stärkas inte minst för en förstärkt och tryggare utskrivning
  • Fler patienter ska erbjudas en sammanhållen individuell planering (SIP) än vad som görs i dagsläget.
  • Arbetet med kommunerna för en förbättrad utskrivningsprocess ska prioriteras för att motverka återinskrivningar.
  • Fler geriatriska vårdplatser ska öppnas och möjligheten till en särskild geriatrik på Södersjukhuset ska ses över för att avlasta akutmottagningen på sjukhuset.
  • En sammanhållen vårdkedja för äldre ska utvecklas och säkerställas.
  • Den palliativa vården ska särskilt förbättras.
  • En särskild översyn ska även göras av hemsjukvården för att öka kontinuiteten, och den avancerade sjukvården i hemmet ska utvecklas för att knyta denna vård närmare sjukhus och vårdcentraler i sitt närområde.
  • För att stärka äldres hälsa ska möjligheten till ett äldrevaccinationsprogram ses över.
  • Äldres ofrivilliga ensamhet ska motverkas och arbetet mot psykisk ohälsa bland äldre utvecklas.