Pendeltåg
Pendeltåg är viktigt för Nynäshamn

Satsning på kollektivtrafiken i Regionen

En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska vara snabb, tillgänglig, attraktiv, trygg och klimatsmart oavsett var i länet du befinner dig. Hela länet ska få ta del av vår kollektivtrafik och dess utbyggnad eftersom den spelar en viktig roll i byggandet av en jämlik region. Region Stockholm ska fortsatt vara ledande i den gröna omställningen med en hållbar och fossilfri kollektivtrafik. Att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna är avgörande för klimatomställningen. Alternativ som kollektivtrafik, cykel och gång behöver bli mer attraktiv. Med en bättre och grönare mobilitet kan vi minska vår klimatpåverkan. Trängseln i kollektivtrafiken, tillsammans med framkomlighetsproblemen är en dyr samhällskostnad som måste minska.
Vi står inför flera prövningar inom kollektivtrafiken. Pandemin har slagit hårt mot verksamheten, med vikande resenärssiffror, och tillsammans med den höga kostnadsutvecklingen och de effekter vi nu ser av Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina är de ekonomiska utmaningarna många. En lågkonjunktur är i antågande, med höga driftskostnader att vänta. Det är en utmaning som måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt som bygger kollektivtrafiken stark inför framtiden och som samtidigt ger möjlighet till fortsatt utveckling. Ekonomistyrning är en viktig del för att hålla nere kostnaderna, att fortsätta konsultväxlingen och effektiviseringen på trafikförvaltningen är prioriterat. Styrningen över Region Stockholms trafikinvesteringsprojekt behöver förbättras.

Klimatsmart resande från dörr till dörr
Det ska vara effektivt, enkelt och tryggt för alla resenärer att resa med kollektivtrafiken. Region Stockholm ska fortsätta att ta hand om vår kollektivtrafik. Befintlig infrastruktur ska underhållas för att säkra en tillgänglig, robust och kapacitetsstark kollektivtrafik. Region Stockholm ska ha höga ambitioner för att skapa en mer tillgänglig kollektivtrafik för resenärer med funktionsnedsättningar. Kollektivtrafikens tillgänglighet gör att fler känner sig trygga under sin resa. Fungerande hissar och rulltrappor ska därför prioriteras. För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ska fler uppleva den som ett effektivt resealternativ.
– Kollektivtrafiktaxan har haft en hög kostnadsutveckling. Taxan och prissättningen i kollektivtrafiken ska ses i ljuset av kostnadsutvecklingen. Vår koalitions målsättning är att skapa utrymme för att bromsa den samlade taxeutvecklingen i relation till hushållens inkomster under mandatperioden genom kostnadsreducerade och intäktshöjande åtgärder. Vid sänkta taxor prioriteras barn och ungdomar, studenter och pensionärer.

– Sommarlovskortet för barn och unga permanentas. Region Stockholm ska påbörja en utredning av taxorna. I utredningen ingår även att titta på ett lågtrafikkort, samt ett cappingsystem som är under utredning där inriktningen är att påbörja ett försök när det bedöms som lämpligt ur ett ekonomiskt perspektiv.


Region Stockholm ska ha ett neutralt synsätt på olika driftsformer i kollektivtrafiken. Den aktör som i god konkurrens ger bäst kvalitet, styrförmåga och beredskap ska väljas oavsett driftsform. Därför behöver hindren för benchmarking och egen regi tas bort.
– Innan egenregianbud eller drift i egen regi ska aktualiseras, behöver en analys som påvisar större effektivitet eller andra påtagliga fördelar göras. Ett återtagande i egen drift ska vara tidsbegränsat, och om de åstundade fördelarna inte realiserats ska verksamhetsområdet upphandlas på nytt.
– En översyn av trafikplaneringsprocessen kommer göras för en mer transparent och demokratisk process framöver. I översynen ingår även att öka samordningen mellan båt och busstrafik.
– Framkomlighetsarbetet ska accelerera genom att Region Stockholm i samverkan med kommunerna, och i aktuella fall Trafikverket, utvecklar och finansierar framkomlighetsåtgärder och förbättrar servicen. Möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken ska stärkas.

Resenärernas tillgång till kollektivtrafik ska utvecklas långsiktigt i syfte att göra kollektivtrafiken till vårt främsta transportmedel i hela regionen.

– En del i detta arbete är att utveckla nattrafiken i hela länet och över länsgränsen till bland annat Uppsala.

– Vi ska aktivt verka för att stärka kollektivtrafikandelarna i Sydvästra delen av länet. – – Möjligheten att använda SL-kortet i regionaltågstrafiken behöver utredas.

– Vidare ska information och motivationsinsatser (nudging) främjas för att fler ska ställa av bilen och välja kollektivtrafiken eller andra hållbara färdmedel. Målet är en snabbare resa från dörr till dörr.
– Stationsavgiften på Arlanda försvårar att ta sig på ett klimatvänligt sätt till Arlanda. En åtgärd som snabbt skulle kunna ge effekt och öka andelen spårresenärer är borttagandet av stationsavgiften. Det finns flera olika sätt att lösa detta och Region Stockholm ska verka gentemot staten för att så sker. Region Stockholm ska inte ta kostnaden.
– För att få ned restiderna och öka framkomligheten på bussarna ska påstigning genom bussarnas alla dörrar införas med start på stombussarna, projektet ska inte minska biljettintäkterna.
– Ett pilotprojekt med en spärrfri bytespunkt ska genomföras på en tunnelbanestation utanför de mest trafikerade och belastade delarna av kollektivtrafiken. Detta ska äga rum under några månader med målet att utreda möjliga konsekvenser för människors resande och påverkan på intäkterna.
– Resenärernas möjlighet att kombinera flera trafikslag i samma resa ska främjas genom bland annat cykel och pendelparkeringar och dialogen kring en utbyggd kollektivtrafik och cykelinfrastruktur i regionen med kommuner och andra relevanta aktörer ska utvecklas.

– För att fler ska välja kollektivtrafiken behöver den vara pålitlig och trängseln ska minska. Region Stockholms ska därför verka för att där det är möjligt införa tätare och fler avgångar.


Som kollektivtrafikutvecklare är en hållbar inriktning och optimering för godstransporter viktig för den cirkulära hanteringen av massor från infrastrukturprojekt. Vidare äger Region Stockholm fastigheter kopplat till kollektivtrafiken.

. Under mandatperioden är ambitionen för den styrande koalitionen att se över kollektivtrafikens fastighetsbestånd och hur det kan utnyttjas mer effektivt i syfte att öka intäkterna och reseandelarna. Fastigheterna ska också i ökad utsträckning användas för egen energiproduktion som solenergi.
– Ett större kultur- och konstinnehåll i kollektivtrafikens miljöer gynnar såväl kulturutövare som resenärer. En översyn görs av hur olika former av kulturuttryck i tunnelbane- och pendeltågsmiljöer kan öka attraktiviteten.
En utbyggd, framtidsinriktad och stark kollektivtrafik

Samtidigt som regionen utvecklas ska utbyggnaden av kollektivtrafiken expanderas med nya linjer och dragningar med målet att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i högre takt. En sådan utveckling kommer ytterligare främja samhällsnyttan genom snabba och enkla resor, klimatet, bostadsbyggande, företagande och arbetsmarknaden.
Just nu pågår en historisk utbyggnad av tunnelbanan, som fortsatt ska värnas. Kollektivtrafikens utbyggnad behöver fortsätta. Kollektivtrafikplanens åtgärder är en del i fortsättningen av kollektivtrafikens framtidsbygge.

– En fördjupad utredning av framtida kollektivtrafikåtgärder behövs utifrån planen. Även kompletterande utredningar gällande framtidens tunnelbane- och spårutbyggnad ska göras utifrån den trafikslagsövergripande mål-och systemanalys som genomförs. Exempelvis utredning av projekt så som tunnelbana till Bromma flygplats, Hjulsta-Barkarby, Älvsjö-Hagsätra, Fagersjö och någon form av spårbunden trafik till Tyresö.
En dialog mellan Region Stockholm, Stockholms stad och Lidingö stad har initieras med anledning av kollektivtrafikförsörjningen av Norra Djurgårdsstaden och förlängningen av Spårväg City till Ropsten. Vidare ska arbetet med Roslagsbanans utbyggnad och spårväg Syd fullföljas.
Regionen ansvarar för investeringar i kollektivtrafik. Region Stockholm ska fortsätta sitt arbete med att hitta framtida finansieringsmodeller för att fortsätta utbyggnaden av kollektivtrafiken.

– Regionen ska fortsatt verka för att regionalisera trängselskatten för att bidra till bättre framkomlighet och hållbara transporter. Den styrande koalitionen är beredda att ta nästa steg i utbyggnaden av hållbara färdmedel i Stockholmsregionen. Under mandatperioden vill vi ta initiativ till en Huvudstadsförhandling för hållbara transporter med fokus på goda kollektivtrafiksförbindelser på tvären mellan regionala stadskärnor, viktig utveckling av tunnelbane- och spårbunden trafik, ett sammanhängande regionalt cykelvägnät samt bygga ihop saknade länkar mellan regionala stadskärnor, inklusive BRT-linjer som exempelvis Stockholmsbågen. Det är viktigt att hela länet inkluderas i kollektivtrafikutbyggnaden. Kollektivtrafikens utbyggnad innebär även en utveckling av dess innehåll.

– Därför ska utvecklingen av ny teknik, automatisering, flexibla anropsstyrda lösningar och självkörande transporter successivt införas i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är avgörande för klimatomställningen
Stockholmsregionen ska vara ledare i den gröna omställningen. Kollektivtrafiken utgör navet för ett hållbart resande och en utbyggd kollektivtrafik är helt avgörande för att nå regionens uppsatta klimatmål.
En hållbar kollektivtrafik är en modern och attraktiv kollektivtrafik. Därför ska det fossila fasas ut och det förnybara fasas in. Region Stockholm ska ställa krav på förnybara drivmedel i de upphandlingar som genomförs.

– Elektrifieringen av bussflottans ska fortsätta och är ett prioriterat område.

– Biodrivmedel, el eller vätgas ska arbetas in i alla kommande pendelbåts- och skärgårdsupphandlingar för att nå målet om förnybar sjötrafik 2030, under förutsättning att det historiska tonnaget bevaras. Även färdtjänsten ska arbeta mot målet om en mer elektrifierad och förnybar fordonsflotta 2030.