Ekonomi

God ekonomisk hushållning och styrning

Inflationen och den osäkra omvärlden kommer att slå hårt mot Region Stockholms ekonomi.

Det krävs ordning och reda i regionens finanser samt genomtänkta effektiviseringsåtgärder för att uppnå en budget i balans samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och för att vi ska har råd att genomföra nödvändiga reformer.

Regionens invånare ska kunna lita på en sjukvård och kollektivtrafik i världsklass – även i tuffa ekonomiska tider.


Varje skattekrona ska användas ändamålsenligt. Administrationsbördan ska minska, konsultväxlingen ska utökas och försenade investeringar ska tas igen.

Den politiska organisationen ska föregå med gott exempel genom att minska sina kostnader.

Regionen ska i högre grad nyttja digitaliseringens möjligheter genom innovation och smartare arbetssätt.

Nya intäktskällor ska utredas, såsom utökad kommersiell verksamhet i regionens trafikfastigheter och ett större regionalt förfogande över trängselskattintäkter. På så sätt kan mer pengar frigöras för att möta det förändrade vårdbehovet i linje med den demografiska utvecklingen och invånarnas krav på utökad kollektivtrafik


Budgetstyrningen ska förtydligas med bättre förankring gentemot berörda verksamheter. För att uppnå en god ekonomisk hushållning på sikt måste budgetmål- inte minst resultatkrav, effektiviseringskrav och investeringsplaner – konkretiseras och beredas i närmare anknytning till regionens nämnder och bolag.

  • Regionen ska vara en god arbetsgivare och stärka arbetsrättsliga villkor även i de upphandlade verksamheterna
  • Arbetet för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare ska utvecklas för att på allvar kunna möta behovet av kompetens på sikt. Medarbetare ska känna stolthet över att arbeta i Region Stockholm och ges möjlighet till ett hållbart arbetsliv.
  • Människor ska inte ofrivilligt arbeta deltid eller heltid. En målsättning ska vara att regionen ska besitta egen kompetens inom fler områden där behov finns.
  • Ett omtag gällande regionens strategiska fastigheter krävs för att lokaler som på sikt kan behövas inte säljs. Arbetet med att inkludera fler av regionens nämnder och bolag i att konsekvensbeskriva fastighetsbehovet inom hälso- och sjukvården behöver accelereras.
  • Förvaltningen, utvecklingen och styrningen av regionens trafikfastigheter behöver förstärkas.
  • Det politiska ledarskapet ska vara inlyssnande för verksamheternas behov och präglas av öppenhet och ansvarstagande för fattade beslut.
  • Regionen ska ha en transparent och tydlig styrkedja mellan den politiska nivån och verksamheterna. Insynen och förmågan till ansvarsutkrävande ska öka.