Gästhamn

Motion
GÄSTHAMNEN/FÄRJEHAMNEN ETT NAV FÖR
NYNÄSHAMNS VARUMÄRKE

Motivering till motionen
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden (NAN) har inom sitt ansvarsområde
ansvar för Näringsliv varav turism och varumärkesskapande åtgärder har en central betydelse. En stor del av företagandet i Nynäshamns kommun är beroende av esöksnäringen och den är i sin tur av stor betydelse för kommunens varumärke. Turistbyrån är placerad i byggnaden för gästhamnsverksamheten som en integrerad del av välkomnandet av gäster till vår kommun. Gästhamnen är en integrerad del av Nynäshamns varumärke. Kontakten med Östersjön och vattenlinjen är något som genererar turism och företag till Nynäshamns kommun. En del av uppdraget till NAN förutom gästhamnen är att ansvara för turistbyrån och mottagandet av kryssningsresenärer.

Hamnområdet som helhet har många inblandade intressenter och parter som
inte alltid tycks arbeta i samma takt och riktning.
Enligt den information undertecknade fått, så har inte ansvariga för gästhamnen
något mandat att arbeta direkt med näringslivet eller att ta ett helhetsansvar för
gästhamnen som turistdestination och varumärke för Nynäshamn. Vid kontakter
med inblandade i hamnverksamheten visar det sig att det finns så kallade
”gränsdragningsutmaningar” som ingen inblandad part har ett samordnat ansvar
att arbeta med. Bara att gästhamnsverksamheten som helhet sorterar under flera
nämnder visar på att en samordning med ett tydligt mandat skulle behövas.

Några exempel på områden för samordning kan vara : Stockholms hamnar
ansvarar för ytorna runt färjor och kryssningstrafik där säkerhetsbestämmelser
hindrar lokala företagare att exponera sig. Några gästhamnsfastigheter förvaltas
av kommunstyrelsens fastighetsutskott som uppdrar till Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) att sköta den direkta skötseln. Marken under bodarna ägs av kommunens Mark och exploatering avdelning (MEX) (som administrativt ligger under kommunstyrelsen). Mex har inte gjort som kommunstyrelsens fastighetsutskott utan lagt ut förvaltningen av bodarna på företaget ”SAPS service management” som dessutom enligt uppgift varit svåra att få kontakt med. En utvärdering är på gång av SAPS som sker helt autonomt i förhållande till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden?

Väghållningen ansvarar Samhällsbyggnadsnämnden för genom ”enheten för Gata” med en egen enhetschef och grönytorna genom ”enheten för Park” med en egen enhetschef.
Gästhamnen har dessutom tre olika planprogram att förhålla sig till. Nyligen så
såldes stationshuset mitt i planområdet huset ansågs inte viktigt i ett turist- och
näringslivsperspektiv (bedömningen gjordes helt utan kontakt med Näringslivsoch
arbetsmarknadsnämnden).

Vi har nu genom Nynäshamns Posten tagit del av ett tjänstemannainitiativ? eller
direktiv från kommunstyrelsen? Där Mark och exploateringsenheten (MEX) ska
anlitas landskapsarkitekter till synes utan att förankra det med Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnden. Det uppges att man ska genomföra ”place making”
för att stärka medborgarnas förankring med platsen. Dessutom ska MEX
genomföra konstutställningar, arkitekturutställningar och ”pop up parker” i
området. Ingenstans tar man upp gästhamnen och övrig hamnverksamhet som
helhet och vikten av en sammanhängande besöksnäring. Det vore också konstigt
om MEX skulle ha det uppdraget när det finns en Näringslivs- och
arbetsmarknadsnämnd. Artikeln visar på att det saknas en helhetssyn på vårt
hamnområde som besöksdestination och varumärke

Tidigare har undertecknade förstått att gästhamnen haft ett samordningsuppdrag
men att det tagits bort i samband med en omorganisation för några år sedan.
Med ovanstående beskrivning tycker vi oss se, att det som enskild företagare i
gästhamnen och inom kommunen är svårt att på ett enkelt sätt få
företagarmiljön att fungera på ett smidigt sätt. När det gäller den växande
färjetrafiken, där vi senaste året fått nya destinationer, finns enligt uppgift inte
något tydligt uppdrag att inkludera den i en samlad strategi för kommunen som
hamnstad i ett helhetsperspektiv.

Det är enligt uppgift kö till att etablera sig i bodarna i gästhamnen samtidigt
finns relativt stora ytor som är outnyttjade – det förefaller inte vara någon nämnd
som aktivt driver frågor för nya etableringar där?. Det finns enligt uppgift ett
beslut fattat oklart var om att inte etablera mer serveringsverksamhet i
gästhamnsområdet. Oavsett om det finns beslut fattade eller inte, där
undertecknade skrivit enligt uppgift, innebär det en osäkerhet som förhindrar en
bra tillväxttakt för Näringsliv och företagande i begreppet Nynäshamn som i sin
vision har målet:

” Attraktiv, Stolt och Modig” ”
Våra unika kvaliteter gör att vi är efterfrågade och eftertraktade. Vi vet det,
och vår stolthet ger oss mod att vara nyfikna och nyskapande. Vi vågar tänka
nytt och utmana. Här finns en rik historia och ett kulturarv att vara stolt över.
Här finns ett kreativt och livskraftigt näringsliv. Vi inspirerar och är en
ledstjärna kring hållbarhet och entreprenörskap. Det märks på alla som bor,
arbetar i, eller vill besöka vår kommun.
Här förverkligar du dina livsplaner” källa Område 2 Nynäshamns vision

Med hänvisning till ovanstående föreslås
 – Att: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får ett tydligt uppdrag att
ta fram en helhetslösning för Gästhamnen/Färjehamnen i syfte att öka
företagande, turism och varumärkesvärde för området längs vattenlinjen
 – Att: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utser och samordnar
ledningen för utveckling av Gästhamnen/Färjehamnen
 – Att: Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden utför uppdraget inom
tilldelad budgetram för år 2023


Ola Hägg (S) Mats Lindqvist (S