Rosengården
Rosengårdens äldreboende

Interpellation Socialnämndens utveckling

Nynäshamn, 2023-01-10
Kommunfullmäktige

Socialnämndens utveckling under 2023?
Socialtjänst och rättsvårdande myndighet är en garant för att unga människor inte ska falla igenom samhällets trygghetssystem. Ett starkt samhälle som håller ihop skapar fria och självständiga individer. Unga människor ska gå i skolan så att de blir rustade för sitt framtida yrkesliv. Vi behöver satsa på en socialtjänst med uppsökande verksamhet ute i de olika kommundelarna. Socialtjänsten ska finnas där och fånga upp ungdomar som riskerar att hamna fel och se till att de får det stöd de och deras familjer behöver.

Social gemenskap och stöd, fysiska aktiviteter, goda matvanor och en meningsfull vardag. Det är dessa faktorer som främjar livskvalité bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. I Nynäshamns kommun ska man kunna åldras i trygghet och med värdighet. Välutbildad personal med formell yrkeskompetens och goda arbetsvillkor samt en god personaltäthet säkerställer kvalitet och patientsäkerhet i äldreomsorgen.

Det är också den viktigaste resursen för att skapa kvalité i äldreomsorgen och den social omvårdnad. Detta är några av alla de viktiga uppdrag socialnämnden har att arbeta med men de ekonomiska ramarna är för små med en växande befolkning.

Socialnämndens ledamöter fick under nämndens temadag en rak och konkret beskrivning av de konsekvenser mål & budget för 2023 kommer att påverka socialnämndens verksamhet. I en övergripande konsekvensbeskrivning delades det upp enligt nedan:
Befarade konsekvenser
–  Översyn driftsformer,
 – Lägre ambitionsnivå̊,
 – Nedläggning av icke lagstadgad verksamhet – ex förebyggande och
trygghetsskapande,
 – Minskad personalstyrka
Socialdemokraterna är djupt oroade för att Socialförvaltningens tilldelade ekonomiska ramar för 2023 är otillräckliga. Den beslutade mål & budget för 2023 som Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställde sig bakom förefaller inte att räcka till för att täcka behoven. Min bedömning är att den beslutade budgeten kommer sätta negativ inverkan på Nynäshamns kommuns välfärdsuppdrag. Med otillräckliga resurser påverkas också medarbetarnas arbetsmiljö och medborgarnas uppfattning om kommunen.

Socialförvaltningen har enligt uppgift redan påbörjat sitt uppdrag kring besparingsåtgärder för att minska personal och arbeta med ett ”smartare arbetssätt”, vilket innebär i praktiken att färre medarbetare ska göra mer, lägre ambitioner, nedläggning av icke lagstadgad verksamhet – ex förebyggande och trygghetsskapande åtgärder samt sälja ut kommunal verksamhet.

Under valrörelsen lovade moderaterna och SD att inte spara på de unga och de äldre. Men efter den senaste budgettilldelningen för 2023, beskriver Socialförvaltningen konsekvenserna av de befarade besparingar om inte budgeten utökas.

Sunnerbo våbo


Jag vill därför fråga ansvarigt kommunalråd följande frågor angående förvaltningens
”befarade konsekvenser”


Översyn driftsformer
Kommer det nya förslag på att den kommunala hemtjänsten skall läggas ned?
- Finns det andra driftformer som kan komma att läggas ned?

Resurser till äldreomsorgen
Nynäshamns kommun lägger väldigt lite resurser på äldreomsorgen i jämförelse med andra kommuner i landet ( 73 000 000 kr under referenskostnaden 2021) ”källa:
öppna jämförelser Kolada nettokostnadsavvikelse” avser kommunalrådet att
ytterligare dra ned på resurserna till äldreomsorgen i Nynäshamns kommun?

Lägre ambitionsnivå
Vad menas med lägre ambitionsnivå när det samtidigt beskrivs att ambitionsnivån
skall ökas och effektiviseras?
 – Nedläggning av icke lagstadgad verksamhet – ex förebyggande och
trygghetsskapande En icke lagstadgad verksamhet är träffpunkt Balder i Nynäshamn är den i fara för att läggas ned?
 – Finns det andra icke lagstadgade verksamheter som kommunalrådet anser vara
nedläggningsbara?

Minskad personalstyrka
– Var skall man minska personalstyrkan?
 – Hur bedömer kommunalrådet risken för att kostnader ökar i ett socioekonomiskt
perspektiv om man minskar på personalstyrkan inom Individ och familjeomsorgen,
äldreomsorgen och funktionshinderområdet?

 – Vår uppfattning är att i vården behövs det fler händer för att klara arbetsmiljön och
den service som kommunen är ålagd att utföra enligt socialtjänstlagen
överensstämmer det med kommunalrådets uppfattning

Träffpunkter i hela kommunen
Vi har nu i fem år läst i partiprogram från alliansen att man skall skapa träffpunkter i hela kommunen och alliansen gick till val på detta. När öppnar de nya träffpunkterna?

Roland Junerrud
2 e vice ordförande Socialnämnden


Roland Junerud (S)