Befolkning

Interpellation om Befolkningsprognosen

Nynäshamn, 2023-01-05
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastslagit att kommunens planering skall baseras på en årlig befolkningsökning på 1,2%, per år.
År 2021, var kommunens befolkning 29 491 invånare, med en årlig ökning med 1,2 % blir det fram till slutet av 2026, dryga 31 300 personer. Fram till 2031, blir det med en årlig tillväxt på 1,2% ca. 33 230 personer.

I Mål och budget för 2023 – 2026 finns en tabell på sidan 47 med kommunens befolkningsprognos, scenario normal. I den tabellen beräknas befolkningen 2026, uppgå till 32 047 personer och till 2031, 34 508 personer. Fram till 2031, är det alltså en differens på nära 1 300 personer.

Beräknar man befolkningstillväxten mellan utfall 2021 och prognos 2026 så blir befolkningsökningen 2 569 personer eller totalt 8,7 %,
utslaget på 5 år innebär det ca. 1,7% per år. Fram till 2031 blir ökningen
5 017 personer, även nu motsvarande ca.1,7%.

Vi Socialdemokrater har låtit göra en egen befolkningsprognos fram till
2026 respektive 2030 baserat på pågående byggen, de detaljplaner som
fastställts, samt de beslutade detaljplanprojekt som nu pågår.
Socialdemokraternas prognos fram till 2026 visar på att befolkningen
kan komma att uppgå till ca. 33 000 personer, motsvarande dryga 2% befolkningstillväxt, fram till 2030 hamnar vår prognos på ca. 35 000
invånare. Befolkningsprognoserna skall ligga som grund för planeringen
av behovet på bland annat förskolor och skolor i kommunen.

Viaskolan
Viaskolan

För Ösmo, inklusive Källberga och Björsta, ser vi nu att det kommer att byggas ca. 1 600 nya bostäder fram till 2030, utöver nyproduktionen så pågår en snabb omflyttning i de gamla villorna som byggdes på 60- och 70 – talet, de äldre som söker ett mer anpassat boende säljer och in
flyttar barnfamiljer, det innebär att omkring 700 till 1 000 nya barn kan komma att behöva plats på Förskola och Grundskola i Ösmo och Källberga fram till 2030.


Källberga bygger förskolor och grundskola F-6 för ca. 450 barn, som planeras att öppna höstterminen 2024, Högstadieeleverna samt övriga elever som inte får plats den nya F-6 skolan i Källberga, kommer behöva plats i Ösmo.

Enligt kommunens lokalförsörjningsplan finns det inget förslag för hur skolan på Utsikten skall ersättas när hyresavtalet går ut. Det finns inte heller en tydlig plan på hur behoven av skolplatser i Ösmo skall lösas, man hänvisar till att den planerade nya skolan som skall ersätta Vanstaskolan skall lösa behoven, men man presenterar ingen plan på när den skall stå färdig.

Man hänvisar även till att det skall byggas en ny fristående skola i Segersäng, ingen exploatör var dock intresserad av att lämna anbud på kommunens markanvisning bl.a. på grund av att elevunderlaget är för litet och att tomten som hänvisades till inte var lämplig att bebygga på grund av dess beskaffenhet, och att den omfattas av ett omfattande strandskydd. Socialdemokraterna påvisade utmaningarna och redovisade ett eget förslag vilket inte fick gehör. Skolbyggnaden i Segersäng är ett vallöfte från Moderaterna.

Jag vill därför fråga ansvarigt kommunalråd följande:


• Varför framhärdar Alliansen med att kommunen skall planera för en befolkningsökning på 1,2% vilket ger ca. 32 800 invånare till 2030 när såväl prognosen i Mål och Budget 2023 – 2026, som vår egen prognos pekar på en befolkning på mellan 34 000 – 35 000 invånare, alltså nästan 1 200 – 2 200 fler invånare än vad som blir fallet med en befolkningstillväxt på 1,2%?
Hur planerar ni i Alliansen för att lösa behovet av Förskole- och Grundskoleplatser i tätorterna Nynäshamn och Ösmo, fram till 2030 baserat på befolkningsprognosen i Mål och Budget?


• Varför finns det ingen tydlig plan på hur behoven av skolplatser i
Ösmo skall lösas, Alliansen hänvisar till att den planerade nya
skolan som skall ersätta Vanstaskolan, men när ska den nya
skolan stå färdig?


• När kommer ett förslag på hur skolan i Utsikten skall ersättas
när hyresavtalet går ut?


Göran Bergander (S)