VÄLFÄRD

Pandemin har påvisat revor i välfärden. Revor som behöver åtgärdas. Nu måste välfärden sättas i första rummet.

Livet kan snabbt förändras och en hjälpande hand är då viktig. Det kan vara extra stöd i skolan, en allvarlig sjukdom eller arbetslöshet som kräver omskolning.
När barnet föds tar vi för givet att välfärden finns tillgänglig. En välfärd som är väl förankrad med skyddsnät och förmåner men som behöver försvaras och utvecklas med tiden. När många barn föds och fler kommunmedborgare lever längre, krävs mer resurser för en hög kvalitet i välfärden.

Välfärden ska finnas till vid olika händelser under livet där vi alla stöttar varandra för att ge kraft till det gemensamma. Trygga och välmående medborgare skapar en välmående hembygd. Förskola, utbildning, sjukvård, äldreomsorg, pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och andra socialförsäkringar är själva kärnan i välfärdssamhället.

Kommunen ansvarar för förskola, skola och äldreomsorg. Regionen ansvarar för sjukvården och staten för pensioner och socialförsäkringar. En bra och trygg välfärd bygger på en gemensam välfärdsmodell. Genom att hjälpas åt, men också ställa krav på varandra, utvecklas vår gemensamma välfärd. Politiken ska fördela resurser rättvist så att varje människa kan ta kontroll över sitt liv. Grunden för ett solidariskt och jämlikt samhälle är människans vilja till att arbeta och bidra till det gemensamma.
När välfärden fungerar vågar vi bilda familj och skaffa barn, flytta, studera, byta jobb eller starta företag. En stark välfärd skapar frihet och tro på framtiden.

I välfärdssamhället stödjer kommunen människor under tider då man har svårt att försörja sig själva. Stödet ska vara anpassat utifrån varje individ för att
stärka möjligheten att börja arbeta eller studera och återigen kunna bidra till det gemensamma välfärdsbygget. Plikt och rätt är Socialdemokraternas ledord.

Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun vill ha en stark välfärd med mer resurser till skolan, vården och omsorgen.

Välfärdens grunder
Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen är att människor, oavsett bakgrund, får möjlighet till utbildning och omsorg efter behov. Det stärker också individen inför framtiden.

Välfärdssystemet skall vara utformat så att det blir möjligt att förena familjeliv och arbete samt värna individens frihet och oberoende.

Socialdemokraterna vill verka för att det ska finnas en familjecentral i varje kommundel. En familjecentral skall vara ett nära samarbete mellan kommunen och regionen. Den ska innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Syftet ska vara inriktat mot det sociala arbetet. På en familjecentral ska det finnas barnmorskor, sjuksköterskor, förskolelärare och socionomer. Med tidiga insatser skapar vi en trygg tillvaro i samhället.

Trygghet för alla
Vi löper alla en risk att drabbas av arbetslöshet, sjukdom och att bli arbetsskadade. Men risken är olika för olika grupper. Den generella välfärden innebär att de ekonomiska konsekvenserna av sådana olyckor fördelas kostnadsmässigt över hela befolkningen. Den generella välfärdspolitiken omfördelar resurser från de yrkesverksamma till dem som är för unga eller för gamla för att få försörjning genom
eget arbete. En omfördelning mellan olika perioder i individens liv.

En samlad skoldag
I vår kommun ska barnen och ungdomarna kunna växa upp i en trygg och stimulerande miljö. En stor del av vår befolkning lämnar kommunen för
arbete och studier. Med en utvecklad verksamhet före och efter skoldagen får barn och föräldrar en bättre och tryggare vardag. Verksamheten kan innehålla fritidsaktiviteter och läxläsning, frukost och mellanmål. Även mötesplatser på kvällstid är viktiga. Trygga barn är en investering för framtiden. Vi vill att det i varje kommundel skall finnas lokaler och resurser för att säkerställa att så blir fallet.

Den viktiga förskoleåldern
Alla barn har rätt till en bra start i livet, till en bra förskola och en trygg uppväxt. Förskolan är till för barnet. Den ska vara likvärdig, ha hög kvalitet och lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi vill ha en modern förskola, en skola som ger barn
och elever goda kunskaper i en lugn och säker miljö. Målet är att alla barn, från det barnet fyller 2 år, ska gå på förskolan.

Alla barn ska ha möjlighet att utveckla kulturella och sociala kompetenser och vara fria från förlegade könsmönster. Vi vill fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska elevgrupperna genom att utbilda fler förskollärare och barnskötare genom kompetensutveckling.

Barn och unga i grundskolan
Nynäshamns kommun skall vara en attraktiv kommun som erbjuder en god uppväxtmiljö, ett tryggt samhälle med bra boende och fler arbetstillfällen.
Därför behövs en bra och attraktiv skola. Detta möjliggör vi med ökad resurstilldelningen för en ökad jämlikhet i och emellan skolorna i de olika
kommundelarna.

Skolan ska ha fokus på kunskap och bildning. Allt i en skolmiljö som stimulerar till en hög kvalité i lärandet. Kunskap är nyckeln till människors frihet!

Varje skattekrona skall hanteras varsamt och riktas till välfärdens kärna och skolan är vår viktigaste prioritering!

Varje skattekrona skall hanteras varsamt och riktas till välfärdens kärna och skolan är vår viktigaste prioritering!

Det livslånga lärandet
Alla barn ska ges förutsättningar att lyckas, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. De som har behov av stöd ska få det. Nynäshamns gymnasium har idag ett begränsat utbud av gymnasieprogram. Vi vill att Nynäshamns gymnasium skall utvecklas, inte avvecklas. Fokus ska vara på kunskap och bildning i alla klassrum.
Det kräver en trygg skolgång med studiero, fri från mobbing och trakasserier.
En fullgjord skolgång är början på vuxenlivet med fortsatta studier eller arbete. Avhoppen från gymnasiet ska minska och fler elever ska lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. För att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning behöver det specialpedagogiska stödet öka, lovskola införas, kvällsundervisning erbjudas och fler lärare anställas.

Nynäshamns gymnasium ska tilltala alla ungdomar med både praktiska och teoretiska program som leder till arbete eller högre studier. Yrkescollege (den g:a yrkesskolan) ska finnas i samarbetet med näringslivet och som kan attrahera även elever utanför kommungränsen. Genom vuxenutbildning och högskolestudier ska man vara välkommen att komplettera sin utbildning genom att läsa enstaka ämnen, få gymnasiebehörighet, yrkeskunskap eller en helt ny väg in i arbetslivet. Språksvårigheter ska inte få stå i vägen.

Socialdemokraterna vill verka för att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen.

Socialt skyddsnät för våra unga
Socialtjänst och rättsvårdande myndighet är en garant för att unga människor inte ska falla igenom samhällets trygghetssystem. Ett starkt samhälle som håller ihop skapar fria och självständiga individer. Unga människor ska gå i skolan så att de blir rustade för sitt framtida yrkesliv.

Vi vill satsa på en socialtjänst med uppsökande verksamhet ute i de olika kommundelarna. Socialtjänsten ska finnas där och fånga upp ungdomar
som riskerar att hamna fel och se till att de får det stöd de och deras familjer behöver.

Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande
Social gemenskap och stöd, fysiska aktiviteter, goda matvanor och en meningsfull vardag. Det är dessa faktorer som främjar livskvalité bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. I Nynäshamns kommun ska man kunna åldras i trygghet och med värdighet. Vi vill bygga en stark kommunal äldreomsorg och vi motsätter oss privatiseringsexperiment. Samarbetet ska utvecklas med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer. Tillgången till kollektiva transportmedel är nödvändigt för ett hälsosamt åldrande.

För Socialdemokraterna är det en självklarhet att kvaliteten i välfärden hör ihop med personalens villkor. Välutbildad personal med formell yrkeskompetens och goda arbetsvillkorsamt en god personaltäthet säkerställer kvalitet och patientsäkerhet i äldreomsorgen. Det är också den viktigaste resursen för att skapa kvalité i äldreomsorgen och den social omvårdnad. Detta oavsett om omsorgerna bedrivs i kommunal regi eller av privata företag.

När orken tryter och svårigheten med vardagen blir stor är hemtjänsten en rättighet. Hemtjänsten behöver utvecklas med undersköterskor, sjuk-sköterskor och läkare. Rätt kompetens och språkkunskaper är avgörande för personliga tjänster. Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet, i hela kommunen. Personalens ska ha rätt till heltid.

Vi Skall införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten för att öka tryggheten och för att bryta många äldres ensamheter genom ett trygghetspaket för mer social samvaro. Vi vill genomföra en satsning på friluftsliv och en bra hälsa för äldre. Vi vill också
öka stödet till frivilligorganisationer så som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Den sammanhållande vården för äldre är en viktig trygghetsfaktor för ett hälsosamt åldrande. Det är rimligt att sjukvården ska komma till den äldre i stället för att den äldre ska tillbringa långa tider på läkarmottagningarna.

Bostäder för äldre
Vi är alla unika med drömmar, förhoppningar och behov. Detta gäller även när vi blir äldre. Många bor då i bostäder som är mindre lämpliga att åldras i. Med stigande ålder ökar behovet av stöd! Boende för äldre skall tillgodoses utifrån behov. Vi
socialdemokrater skall aktivt verka för att det ska byggas olika former av boende. Det kan t ex vara seniorbostäder och olika former av trygghetsboenden.
Att få bo kvar i sin närmiljö bör vara en ledstjärna i den fysiska planeringen
.
Men när orken tar slut skall det finnas plats på vård och omsorgsboenden. Det ger en trygghet när man blir äldre, men även en trygghet för de anhöriga att mamma och pappa blir väl omhändertagna när de inte längre klara sig själv.

Ekonomi
Vår hembygd har goda förutsättningar för att erbjuda det bästa av landsbygdens, småstadens och skärgårdens kvalitéer där människor vill bosätta sig och leva. Kommunen är en del av de snabbast växande regionerna i Europa. För att finansiera nödvändiga satsningar på välfärden krävs mer resurser. Nynäshamn har en ekonomisk utmaning med bl.a. en åldrande befolkning. För att stärka ekonomin
behövs en god befolkningstillväxt. En utökad befolkning innebär större skatteintäkter många år framåt. Samtidigt innebär en utökad befolkning större krav på samhället.
Socialdemokraterna förespråkar att kommunen behöver en årlig befolkningstillväxt med ca 2% de närmsta åren. Det innebär att kommunens befolkning kan öka med 6 000 till 8 000 invånare till 2030.

När alla får tillgång till välfärden kan den enskilda människans frihet växa. Då får alla möjligheten att förverkliga sina livsdrömmar. Det är grunden för socialdemokratisk politik. Vi prioriterar investeringar i förskola, utbildning, infrastruktur och bostäder. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den Socialdemokratiska välfärdspolitiken. Med fler i arbete får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

Att passivt se på, när orättvisorna tilltar, är inte ett alternativ för oss Socialdemokrater!

”Jag vet att Sverige kan bättre. Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och vi ska driva på klimatomställningen så att den går från snabb till ännu snabbare för att därmed skapa framtidens jobb här i Sverige. Och jag kommer att vända på
varje sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar vår samhällsgemenskap. Jag hoppas att du vill vara med mig i det arbetet.”

Magdalena Andersson,
partiordförande Socialdemokraterna