Miljö Hållbarhet

Förstärkt Hållbarhetsarbete

Världen står inför stora utmaningar för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Region Stockholm kan och ska genom ett aktivt och ambitiöst hållbarhetsarbete vara föregångare och visa vägen i klimatomställningen.

Region Stockholm ska ligga i framkant gällande hållbar utveckling och alla verksamheter arbetar aktivt för ökad hållbarhet.

I beslut ska hållbarhetsaspekter alltid beaktas och väga tungt.

Detta möjliggörs genom ökade resurser till hållbarhetsarbete under mandatperioden.

En viktig del i styrningen är de mål och indikatorer som sätts i budget kopplat till hållbarhet. Hållbarhetsmålen ska därför utvecklas och skärpas i linje med hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi. Region Stockholms hållbarhetsarbete ska fortsatt ligga så pass långt fram att arbetet med gröna obligationer kan accelereras och emissionerna öka.


Genom att höja klimatambitionerna kan Region Stockholm både bidra i omställningen och minska sin sårbarhet kopplat till exempelvis prisförändringar och tillgång till fossil energi.

 • Senast 2035 ska Region Stockholm därför ha netto noll utsläpp. För att tydliggöra behoven ska en koldioxidbudget för regionens egna verksamheter utarbetas och ligga till grund för prioriteringar inom klimatområdet.
 • En intern klimathandlingsplan för Region Stockholm ska arbetas fram skyndsamt för att tydliggöra vägen mot netto noll utsläpp. Region Stockholm är en stor upphandlande aktör och inköpare och ska därför ta ett stort ansvar, både miljömässigt, ekonomiskt och socialt, genom sina upphandlingar och inköp så att de styr mot hållbarhet.
 • Arbetet med att ställa och följa upp hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp ska stärkas bland annat genom höjda hållbarhetskrav, kompetenshöjande insatser och prioritering av resurser.
 • Krav på cirkularitet ska ställas vid upphandling av produkter och innovationsupphandlingar användas för att driva utvecklingen av produkter i hållbar riktning.
 • Arbetet med att införa cirkulära system för produkter och förbrukningsvaror ska intensifieras under mandatperioden, som första steg ska cirkulära system för utvalda produkter införas brett i regionens verksamheter.
 • Region Stockholm ska arbeta aktivt tillsammans med universitet, forskning och företag samt bidra som testbädd i utvecklingen av nya hållbara produkter och tekniker.
 • Samtransport och samlastning av varor i syfte att minska miljöbelastning och kostnader ska utredas.
 • De största utsläppen från Region Stockholm kommer från transporterna. Region Stockholms egna och leasade fordon ska därför ställas om till att drivas helt på förnybara bränslen med eldrift som förstahandsval. För att möjliggöra detta behöver tillgången till laddpunkter för elbilar i anslutning till regionens verksamheter öka kraftigt och en stor del av regionens egna parkeringsytor få möjlighet till laddning.
  Att en stor del av Region Stockholms reservkraft idag är fossilbaserad innebär inte bara en negativ klimatpåverkan utan är också en stor risk utifrån ett beredskapsperspektiv med en omvärld som inte går att lita på när det gäller leveranser av bränsle.
 • Arbetet med att byta ut all reservkraft till att drivas på förnybara bränslen ska därför påbörjas och all ny reservkraft ska drivas på förnybara bränslen eller genom batterilager.
 • En utökad flexibilitetsmarknad är viktigt för att motverka effektbrist i länet. Därför bör Region Stockholms verksamheter delta i forskningsprojektet Sthlmflex. Exempelvis för att kunna sälja effekt från vår reservkraft.
 • Ambitionerna i arbetet med att klimatsäkra fastigheter och anläggningar genom energieffektiviseringsåtgärder, klimatanpassningar och egenproduktion av el ska öka. Energianvändningen i Region Stockholms fastighetsbestånd minskas, dels genom energieffektiviserande och besparande åtgärder i själva fastigheterna, dels genom ökad medvetenhet hos de verksamheter som bedrivs i våra byggnader.
 • När regionen bygger nytt ska alltid höga krav på miljö och hållbarhet ställas.
  Genom att kraftigt öka mängden installerade solceller på vårdens och kollektivtrafikens fastigheter ska Region Stockholm öka självförsörjningsgraden och bidra till ökad produktion av förnybar el.

Social hållbarhet

 • Region Stockholm ska vara en organisation där alla känner sig välkomna och trygga.
 • Kränkande särbehandling ska inte få förekomma och inkludering främjas. Arbetet med sociala hållbarhetsaspekter behöver fortsätta tydliggöras och utvecklas.
 • De nationella minoriteternas rättigheter ska värnas.
 • Hållbarhetsarbetet i Region Stockholm inkluderar och värnar ett starkt HBTQI-perspektiv.
 • Region Stockholms arbete med bemötande, gentemot invånare och kollegialt, ska särskilt utvecklas under kommande mandatperiod.
 • Alla verksamheter ska arbeta aktivt för att identifiera brister, förhindra och förebygga kränkande särbehandling i det dagliga arbetet.