Jämlikhet

Jämlik hälsa i hela Regionen

Hälsoklyftorna i Region Stockholm ska motverkas genom fler insatser för att stärka folkhälsan. Covidpandemin har visat att en god folkhälsa är en beredskapsfråga för ett robust samhälle.

 • Insatserna för att minska risken för insjuknande i cancer behöver fortsätta. Köerna för de som har fått diagnosen ska kortas. För att åstadkomma detta ska kompetensförsörjningen säkerställas samt arbetet med följsamheten till standardiserade vårdförlopp och en mer sammanhållen vård förstärkas. Detta garanterar rätt vård i rätt tid.
 • Hembesöksprogrammen ska utvecklas och utökas till fler stadsdelar och möjligheten till nya hembesöksprogram ska ses över.
 • Regionen ska öppna fler familjecentraler tillsammans med länets kommuner för att främja samverkan och hälsofrämjande arbete.
 • Fler mobila vårdenheter ska utredas för att bättre nå ut till patienter som har långt till vården.
 • Systemet med hemtester för STI ska värnas. Regionen ska fortsatt arbeta för att motverka antibiotikaresistens.
 • Många verksamheter inom sjukvården möter idag patienter som blivit utsatta för våld. Mottagandet och bemötandet av dessa patienter ska stärkas och personalens kunskaper öka.
 • Tillgängligheten i vården ska bli bättre för personer med funktionsnedsättningar.
 • Stödet till ideella organisationer ska förstärkas genom höjda bidrag, förenklad ansökningsprocess och införande av flerårsbidrag. Samverkansmöjligheterna ska stärkas.
 • Regionens sjukvård ska göras tillgänglig för fler, bland annat genom att ledsagning på sjukhus för personer med hörsel- och synnedsättning införs.
 • Ett högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel ska återinföras och förbättras för att ge fler möjligheten till ett gott och självständigt liv.
 • En översyn över fritt val av hjälpmedel inom hörselvården ska genomföras för att förbättra insynen och säkerställa patientinflytandet.
 • Den ojämlika tandhälsan bland barn behöver motverkas.
 • Möjligheten att införa screeningmöjligheter på tandvårdsenheterna för vanliga folksjukdomar och för våldsutsatta ska ses över.
 • Benskörhet orsakar mycket lidande och stora sjukvårdskostnader. Därför ska den vården stärkas genom införandet av frakturkedjor.