Valprogram södra skärgården med öar

Torölandet, med Torö, Svärdsö och Oxnö, samt Lisölandet är populära områden med stor fritidsbebyggelse.
Här finns även en hel del bostäder som varit bebodda av skärgårdsbor och småbrukare.
Under åren har många av fritidshusen blivit permanentbostäder för ägarna. Denna utveckling pågår fortfarande och ny-, om- och tillbyggnaderna av fritidshusen är en viktig del för kommunens befolkningsökning

Socialdemokraterna vill ha en levande skärgård.
Ska det vara möjligt att även i framtiden kunna bosätta sig i vår skärgård så är det absolut nödvändigt att vatten- och avloppsfrågan blir löst på ett tillfredställande sätt.

I nu gällande VA-plan är det tänkt att södra skärgården skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunerna har enligt vattenlagen ett ansvar även för fritidsområdenas Va-frågor.
Kommunen anser att den nuvarande VA-lösningen blir för dyr och har tagit fram ett nytt förslag.

Med det nya förslaget till VA-plan kan det
bli svårare att utveckla vår skärgård på ett
miljömässigt bra sätt.

Det är därför nödvändigt att kommunen tar initiativ så vatten och avloppsfrågan löses
på ett hållbart och ekonomiskt rimligt sätt. Vi får inte riskerar att de små vattenreservoarerna blir skadade och obrukbara av inträngande
saltvatten, om för stora uttag görs. Det är också viktigt att godkända avloppslösningar kommer till för att säkerställa att inte vattendrag och havsvikar blir
skadade och övergödda.

Vi måste alltid skydda våra vatten och rena
våra vattendrag!

Om inte VA-frågan löses begränsas möjligheten att bosätta sig i denna del av kommunen. Det är något som Socialdemokraterna inte vill skall hända.
I samband med att vatten och avloppsfrågorna löses, bör kommunen även undersöka
intresset och möjligheterna att planlägga för en utökning av permanent bostäder med villastaden som förebild.
Socialdemokraterna har i samhällsbyggnadsprogrammet ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” beskrivit att hela kommunen skall kunna utvecklas i harmoni mellan såväl de skärgårdsnära kommundelarna och landsbygden och de mer tätbebyggda orterna Nynäshamn och Ösmo. Men också hur arbetet med att förbättra miljön i vår kommun har hög prioritet.

Socialdemokraternas vill att det även i framtiden skall vara möjligt att permanenta
sitt boende i södra skärgården, men också att kunna uppföra nya bostäder där så är
lämpligt