VALPROGRAMMET

Socialdemokraterna kommer samarbeta med partier som delar vår syn på alla människors lika värde. Våra längre, mer omfattande program för välfärden och samhällsbyggnad finner du här på hemsidan. Där finns även mer politik och presentation av våra kandidater och mycket mer.

Allt hänger ihop
Den 11 september är det val till kommunen, regionen och riksdagen. Många av de
beslut som fattas i riksdagen och i regionerna påverkar kommunerna. För att vår
politik i kommunen skall få full genomslagskraft förutsätter det att vi Socialdemokrater får så många röster att vi kan vara med och styra på alla nivåerna.
Exempelvis är det i regionen som det fattas beslut om sjukvård och kollektivtrafik.
Region Stockholm har de senaste 16 åren styrts av Moderaterna i samverkan med
andra borgerliga partier. I riksdagen fattas bl.a. beslut om bidrag till kommunerna.
Den socialdemokratiskt ledda regeringen som har styrt landet i de senaste åtta åren
har sett till att kommunerna och regionerna har fått kraftigt ökade intäkter att
använda till att utveckla välfärden och sjukvården. I stockholmsregionen och
Nynäshamns kommun har Moderaterna och de andra borgliga partierna inte använt
pengarna till att utveckla välfärden och sjukvården som det har varit tänkt. Här har
pengarna använts till att skapa stora ekonomiska överskott.

Får vi Socialdemokrater ditt förtroende lovar vi att vi skall göra välfärden ännu bättre
genom att våra gemensamma pengar används till det som de är till för. Några av de
förslag som vi tar upp i vårt valprogram för Nynäshamns kommun förutsätter att vi
Socialdemokrater är med och styr regionen.

Välfärd ger trygghet
Svensk ekonomi är stark. Under de två gångna mandatperioderna har den
socialdemokratiska regeringen prioriterat jobben och att stärka välfärden.
Vi vill att Nynäshamn och Sverige ska vara tryggt i en orolig tid. Vår hembygd ska
återigen kunna ge välfärd med fungerande skola och omsorg. Revorna i välfärden ska
repareras, både i kommun och region.

Vi har en politik med satsningar på mer personal i välfärden, på barnfamiljer och
pensionärer. Kampen mot brottsligheten ska vara kompromisslös men också verka
mot brottens orsaker. Förebyggande insatser är viktiga och ska prioriteras.
Vi Socialdemokrater lovar att sätta välfärden främst med skola och omsorg. Vårt mål
är att pressa tillbaka arbetslösheten i vår kommun. Hela Sverige behöver kraftsamla
mot dagens stora samhällsproblem, och då vill vi bygga en stark välfärd och leverera
trygghet.

Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen är att människor, oavsett
bakgrund, får möjlighet till utbildning och omsorg efter behov. Det stärker också
individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning.
Nynäshamns har alla förutsättningar för att vara en kommun i framkant men vi har
även utmaningar som måste hanteras. Medborgaren i vår kommun äger den
kommunala organisationen och vi Socialdemokrater söker ditt stöd för att leda och
utforma välfärden. Det ska bli möjligt att förena familjeliv och arbete samt värna
individens frihet och oberoende.

Allt hänger ihop. Välfärd ger trygghet.

VÅRA PRIORITERINGAR
Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. Fler lågstadieskolor och förskolor ska öppnas samt nya äldreboende planeras. Vi vill öka resurserna i grundskolan så att man kan anställa fler lärare. Mer kunskap med mindre klasser. Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för omvårdnad i
hemtjänsten. Vi säger det som det är och gör det som krävs!

Vårt löfte:

 • Vi vill öka resurserna i skolan så att man kan anställa fler
  lärare och andra yrkeskategorier. En ökad och bredare
  kunskap gynnas i mindre grupper. Öppna nya förskolor och
  skolor.
 • Omsorgsfull och trygg hemtjänst – mer tid hos de äldre och
  säkerställa att äldre ska få träffa bekant personal varje dag som
  behärskar det svenska språket.
 • Inrätta familjecentral i varje kommundel.
 • Vi säger som det är och gör det som krävs.

Socialdemokraterna lovar att sätta välfärden främst med skola och omsorg.
Välfärdssystemet skall utformas så att det blir möjligt att förena familjeliv och arbete
samtidigt som den värnar individens frihet och oberoende. Vår hembygd ska återigen
kunna ge välfärd med fungerande skola och omsorg.

Socialdemokrati innebär satsningar på barnfamiljer och pensionärer. Det betyder att vi prioriterar fler medarbetare som arbetar ute i verksamheterna för att leverera en
starkare välfärd. Svensk ekonomi är stark, den socialdemokratiska regeringen har prioriterat jobben och att stärka välfärden. Nynäshamns kommun har, genom statsbidrag under pandemiåren, fått en stark hjälp för att undvika nya revor i välfärden. Tyvärr har pengarna inte alltid använts som det var avsett!
Grunden för välfärden är att alla, utifrån de egna förutsättningarna, har ett arbete att
gå till. Vårt mål är att pressa tillbaka arbetslösheten i hela kommunen. Oavsett
bakgrund och bakomliggande kunskaper är det genom arbete som vi bygger välfärden stark igen. Vårt mål är att alla jobbar och bidrar oavsett vem man är och där alla ska kunna leva på sin lön.

Hela Sverige behöver kraftsamla mot dagens stora samhällsproblem och då vill
vi bygga en stark välfärd och leverera trygghet!

Framtidens Nynäshamn ska byggas på långsiktiga och hållbara grunder, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt. Den generella välfärdsmodellen är att människor, oavsett
bakgrund, får möjlighet till utbildning och omsorg efter behov. Det stärker också
individen för framtiden. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning.
Vi sätter barn, unga och äldre före skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering.
Fler förskolor och lågstadieskolor ska öppnas samt nya äldreboenden planeras.
Resurserna till skolan ska öka och omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för
omvårdnad i hemtjänsten.

Grundläggande krav är att utbildningen finns för det livslånga lärandet men också ett
levande näringsliv. En växande kommun, med fler bostäder i alla kommundelar, kräver
en strategi för infrastruktur med vägar, gång- och cykelvägar. Men också
samhällsbyggnader med skolor, förskolor och omsorgshus. Den kommunala organisationen ska efter valet lägga mindre kraft på att bygga ut
administrationen och lägga mer kraft på att kommunens medborgare och medarbetare får det bättre. Arbetsmiljön ska stärkas så att välfärdens arbetare orkar göra sitt jobb.

Allt hänger ihop. Välfärd ger trygghet.

En samlad skoldag – det livslånga lärandet
Vi vill öka resurserna i skolan för att kunna anställa fler lärare och andra yrkeskategorier. En ökad och bredare kunskap gynnas i mindre grupper. Mer resurser till barn och elever är nödvändigt och besparingarna i skolan ska stoppas. Barn med särskilda behov ska få det stöd som dom behöver.

Vårt löfte:

 • Vi vill öka resurserna i skolan så att man kan anställa fler
  lärare och andra yrkeskategorier.
 • En ökad och bredare kunskap gynnas i mindre grupper.
 • Besparingarna ska stoppas.
 • Utöka antalet utbildningsprogram i gymnasiet med bland
  annat yrkescollege.
 • Prioritera stödinsatser i tidig ålder vid behov.
 • Skolfrukost erbjuds i grundskolan och gymnasiet.
 • Öka stödet till föreningar och öppna mötesplatser för
  ungdomar.
 • Öppna F-3-skola i Stora Vika.
 • Högstadieskola i Sunnerby öppnas på sikt.
 • Bygg ny skola i Tallbacka samt ny ersättningsskola för
  Utsikten.
 • Öppna nya skolor och förskolor i Ösmo, Sorunda och
  Nynäshamn.
 • Utbilda fler förskolelärare och barnskötare genom
  kompetensutveckling.

Med en utvecklad verksamhet före och efter skoldagen får barn och föräldrar en
bättre och tryggare vardag. Verksamheten kan innehålla fritidsaktiviteter och
läxläsning, frukost och mellanmål. Ett välutvecklat föreningsliv och öppna möteslokaler kvällstid för ungdomar är viktigt. Stödet till föreningslivet behöver öka. Trygga barn är en viktig investering. Skolan ska vara drogfri och vi avser vässa det förebyggande arbetet mot narkotika. Förskolan och F-3-skolan ska finnas nära hemmet. Goda studieresultat kommer av målmedvetet arbete och med en personal som får tid till engagemang. Detta skapas inte genom skattesänkningar och vinstjakt. Barn ska inte sorteras i skolor utifrån föräldrars inkomster och bakgrund. Det ska vara eleverna som väljer skola inte skolorna som väljer eleverna. Lärandet ska sättas i första rummet.

Vi vill ha en modern förskola, en förskola som ger alla barn och elever goda kunskaper i en lugn och säker miljö. Vi vill att alla barn ska gå i förskolan från att de är två år. Vi vill fortsätta utveckla förskolan och ytterligare minska elevgrupperna samt utbilda fler förskolelärare och barnskötare genom kompetensutveckling.
Alla barn och ungdomar ska ha rätt till en likvärdig utbildning med hög kvalitet och
där individuella behov och olika förutsättningar tillgodoses. Allt hänger ihop.

Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande
Mycket av det vi idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka.

Vårt löfte:

 • Bygg fler bostäder anpassade för äldre i alla kommundelar.
 • Utveckla hemtjänsten – mer tid hos de äldre och säkerställa att äldre
  inte ska behöva träffa ny personal varje dag.
 • Starta ett pilotprojekt tillsammans med region Stockholm med
  mobila sjukvårdsteam i Nynäshamn för äldre.
 • Skapa olika boendeformer som stärker gemenskapen och ökar
  tryggheten.
 • Balder görs återigen till nytt och modernt seniorcentrum i
  centralt läge.
 • Stärka den psykiska hälsan med öppna träffpunkter i alla
  kommundelar.
 • Öka ekonomiska stödet till pensionärsorganisationer.
 • Förenkla möjligheterna för våra äldre att få hemtjänst och vård
  och omsorg genom förenklad biståndshantering.
 • Kostnadsfritt trygghetslarm för alla över 70 år.
 • Anställa fler i äldreomsorgen.
 • Erbjuda personalen utvecklings- och karriärmöjligheter, samt
  kompetensutveckling.
 • Arbeta för goda lönevillkor.
 • Inga delade turer.
 • Alla som möter de äldre ska ha goda kunskaper i svenska
  språket.

I vår hembygd ska man kunna åldras i trygghet och med värdighet. Vi vill bygga en
stark kommunal äldreomsorg och vi motsätter oss privatiseringsexperiment.
När orken tryter och svårigheter med vardagen blir stor är hemtjänsten en rättighet.
Hemtjänsten behöver utvecklas med fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.
Omsorgen av äldre ska säkerställas med mer tid för omvårdnad i hemtjänsten. Rätt
kompetens och språkkunskaper är avgörande för personliga tjänster. Vårt mål är en
jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet i hela kommunen.

Vi föreslår att man startar ett pilotprojekt tillsammans med region Stockholm med mobila sjukvårdsteam för äldre i Nynäshamn. Teamen innehåller vårdpersonal som åker hem till äldre, istället för att de ska behöva åka till sjukhus. Äldre ska inte behöva åka till innerstaden för att få vård, utan vården ska komma hem till dig.

Den kommande mandatperioden kommer äldreomsorgen behöva byggas ut och nya
äldreboenden planeras. Vi kommer därför aktivt verka för att det byggs olika former
av boenden anpassade för äldre. Det kan vara trygghetsboende och seniorboenden.
Det ska vara självklart att kunna bo kvar i sin närmiljö även när man åldras.
Vi kommer även behöva öka stödet till pensionärsorganisationer som gör många
aktiviteter för äldre vilket skapar ett friskare liv på ålderns höst.
Vi vill åter igen göra Balder till ett modernt seniorcentrum i centralt läge.
De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete och lagt grunden för
vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Allt hänger ihop.

Människan i centrum när hela kommunen utvecklas
Enligt vår bedömning så kommer det att färdigställas mellan 2500 och 3100 bostäder i kommunen fram till 2030. Det innebär att runt 7000 till 9000 nya invånare kan flytta in i vår kommun. Nynäshamns kommun behöver öka förmågan och beredskapen med skola, omsorg och samhällsservice.

Vårt löfte:

 • Små barn skall ha nära till förskolan och F-3-skolan.
 • Införa en bostadsgaranti för ungdomar mellan 19 och 27 år
  och som stått i AB Nynäshamnsbostäders bostadskö i minst 2
  år.
 • Nya verksamhetsområden där företag kan etablera sig.
 • Näringslivschef tillsätts med ett tydligt uppdrag att hjälpa nya
  företag att med etablering, samt att verka för att nya
  verksamhetsområden skapas.
 • Klimatomställningen ska genomsyra alla beslut och skapa
  tillväxt med gröna jobb i vår kommun.
 • En gång- och cykelväg projekteras och byggs mellan Ösmo,
  Sunnerby och Grödby.
 • En busslinje skapas med sträckningen Ösmo, Porthus,
  Spångbro, Sunnerby, Grödby, Segersäng, Landfjärden t.o.r
 • Snabbussen 861 bibehålls och utvecklas, hållplats anordnas
  vid Segersängsavfarten från väg 73.

Vår hembygd, Nynäshamns kommun, har goda förutsättningar att erbjuda det bästa
av landsbygdens, småstadens och skärgårdens kvalitéer där människor vill bosätta sig
och leva. Kommunen är en del av de snabbast växande regionerna i Europa.
Förutsättningarna att bosätta sig och få tillgång till en bra samhällsservice skall inte
vara beroende av var man bor i kommunen. Det byggs nu bostäder som aldrig förr
runt om i hela vår kommun, såväl i tätorten Nynäshamn som i området längs vägen
till Ösmo. Planeringen för utbyggnaden av centrala Ösmo har också kommit långt.
Landsbygden, utanför dessa tätorter, växer också snabbt.

Samtidigt som det byggs nya bostäder så pågår en snabb omvandling av de områden
som byggdes på 70-talet. De äldre lämnar sina villor och radhus, för att flytta till
bostäder som är bättre anpassade för åldrandet och in flyttar nya barnfamiljer. Detta
gör att kommunen måste planera och bygga ut förskolan och skolan så att de anpassas till en växande befolkning med fler barn och unga.

Små barn skall ha nära till förskolan och F-3-skolan, därför måste dessa byggas ut på
flera mindre orter i kommunen. Bostäder för de unga behövs och därför inför vi en bostadsgaranti för ungdomar mellan 19–27 år och som har stått i AB Nynäshamnsbostäders bostadskö i minst två år. Bostäderna får inte vara dyrare än att unga invånare skall ha råd att betala hyran även om de studerar och enbart har studielån och CSN bidrag under terminen. Ett livskraftigt samhälle behöver också ett blomstrande näringsliv.

Efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen har under de senaste åren varit stor. Tillgången på planlagd mark har däremot släpat efter och de senaste fyra åren har inte en enda kvadratmeter verksamhetsmark levererats.
Nya verksamhetsområden, där företag kan etablera sig, är en prioriterad fråga för oss. Näringslivsfrågorna måste ges högre prioritet och vi kommer att flytta upp ansvaret till kommunstyrelsen. Vi vill också säkerställa att en näringslivschef tillsätts med ett tydligt uppdrag att hjälpa nya företag att etablera sig samt att prioritera framtagandet av nya verksamhetsområden. Vår region är en av världens mest innovativa. Här finns en god tillväxtpotential och bra förutsättningar för att kunna leverera de innovationer som världen efterfrågar för att klara framtidens utmaningar. Vi vill skapa goda förutsättningar för företagare i kommunen, med fler företag som utvecklas och växer. Företag som är med i omställningen och anställer fler. Vi ska leda klimatomställningen och skapa tillväxt och gröna jobb i vår kommun.

Befolkningsmässig och ekonomisk tillväxt är avgörande för Nynäshamns kommuns
fortsatta utveckling. En förutsättning för att möta denna utmaning är att fler bostäder
byggs och verksamhetsmark skapas och attraktiva skolor erbjuds. En växande
kommun med fler bostäder i alla kommundelar kräver en strategi för infrastruktur med vägar, gång- och cykelvägar samt samhällsbyggnader med skolor, förskolor och
omsorgshus. Trafikfarliga vägar behöver åtgärdas.

Etablera en ny tvärgående linje inom kommunen som ansluter till pendeltåget i Ösmo
och Segersäng. Linjen skall gå från Ösmo till Porthus, vidare till Spångbro, Sunnerby
och fram till Grödby. Därefter vidare till Segersäng och Landfjärden för att sedan
vända och gå tillbaks. Tidtabellen bör anpassas för att ansluta till pendeltågen vid
stationerna. På lämpliga ställen bör det skapas parkeringsmöjligheter för de som åker
från bostaden till busshållplatsen. Allt hänger ihop.