frukost

Motion skolfrukost för Nynäshamns elever

Socialdemokraterna föreslår att eleverna i Nynäshamns skolor ska erbjudas skolfrukost från höstterminen 2023. I en studie från Karolinska institutet ”Frukostens betydelse för barns hälsa och skolprestation” (2021 Valeryia Lazakovich) Visar man på sambandet mellan att äta frukost och skolprestationer. Även om man vill göra mer omfattande studier menar man på att det finns ett starkt samband.

Ett citat ur studien ”Idag äter endast två av tre grundskoleelever och bara hälften av gymnasieeleverna frukost dagligen i Sverige enligt en undersökning från Arla (4). De vanligaste orsakerna till att elever hoppar över frukosten är på grund av trötthet, tidsbrist och dålig aptit. Få av skolorna serverar inte heller frukost till sina elever och de främsta anledningarna är att det anses vara en oprioriterad fråga och av kostnadsskäl. Av landets skolor erbjuder endast en tredjedel frukost till sina elever.”

Socialdemokraterna har tidigare under år 2018 infört frukost vid kommunens skolor. Detta avslutades av Alliansen. Utifrån den studie som baseras på 1957 artiklar menar att det finns ett samband mellan frukost och studieresultat. Citat direkt från rapporten ”Resultaten från studierna som uppfyllde inklusionskriterierna visade att frukostintag var associerat med positiva fördelar för både hälsa och skolprestation för barn i olika åldrar. Att äta frukost minskar risken att drabbas av övervikt och fetma och mjölkkonsumtion har en bidragande faktor. Ett oregelbundet frukostintag bidrar till ett lägre totalintag av protein, kalcium, fiber och zink hos båda könen men även av järn och vitamin C hos flickor. Barn upplever sig gladare, mer positiva och pigga om de äter frukost samt att deras korttidshunger minskar. Den kognitiva förmågan ökar hos barn som äter frukost i form av högre poäng på tester, förbättrad noggrannhet och koncentrationsförmåga. En ökad hjärnaktivitet hade upptäckts hos barn vid kognitiva testerna efter intag av frukost. Det är tydligt bevis på att det är viktigt att äta frukost.”

vårt förslag med motionen är att möjliggöra för fler att gå ur gymnasiet med godkända betyg.

Se Motionen i sin helhet nedan: