Utsikt Spångbro

Valprogram för Sorunda

Framtid Sorunda – Valprogram 2022
Sorunda är landsbygden med små pittoreska byar och få större orter i skärgårdsidyllen
Södertörn. Vi ser redan idag att Sorunda ”socknen” växer med fler inflyttande barnfamiljer och
äldre som bor kvar. Fler vill bo på landsbygden för att få uppleva den frihet som det är att ha
närheten till naturen. När samhället växer innebär det att samhället behöver planera för fler
förskolor, skolor samt boende för äldre. Vi vill utveckla ett Sorunda, där människan är i centrum

Välfärd ger trygghet
Pandemin har påvisat revor i välfärden. Revor som behöver åtgärdas. Nu måste
välfärden sättas i första rummet. Barn,unga och äldre är vår viktigaste prioritering,
inte skattesänkningar. Socialdemokraterna vill därför satsa på utbyggnaden av skolan och äldreomsorgen i Stora Vika och Sunnerby. Fler lågstadieskolor och förskolor ska
öppnas och nya äldreboende ska planeras. Omsorgen av äldre ska säkerställas med
mer tid för omvårdnad i hemtjänsten. Vi säger det som det är och gör det som
krävs.

Skolan
Forskning har visat att det blir mer kunskap med färre elever per lärare. Vi vill därför
öka resurserna i skolan för att kunna anställa fler lärare. Mer resurser till barn och elever är nödvändiga. Besparingarna i skolan måste stoppas. Barn med särskilda behov ska få rätt stöd. Små barn skall ha nära till förskolan och F-3 skola. När områdena i norra Sorunda växer med nya småbarnfamiljer skall både förskola
och F-3 skola finnas även nära dessa bostäder. Lämplig placering måste planeras
i nära dialog med de boende. Även Stora Vika växer och har idag lika många invånare som under ”storhetstiden” och fler invånare kommer det att bli. Därför vi ser att det finns behov av att återstarta en F-3 skola. Det finns idag politisk enighet om att bygga en ny F-6 skola i Sunnerby. Vi vill att skolan utformas så att den, utifrån ökad
befolkningstillväxt, med enkla medel går att utveckla till en högstadieskola.

Sunnerbo våbo

Ett hälsosamt åldrande
Mycket av det vi idag tar för givet har skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett av sina liv, sin tid, sitt kunnande och sitt arbete för att bygga vårt samhälle och de ska kunna räkna med att samhället nu betalar tillbaka. I Sorunda bor många invånare i villor. Invånare som börjar bli äldre söker ofta en ny bostad i sin hemkommun, ett hem där dom kan leva kvar i sin bygd, när orken tryter och den nuvarande villan inte längre är optimal att åldras i. Deras villor är attraktiva för nya
barnfamiljer då de ofta är byggda för en familj med flera barn. Därför vill vi att det planeras för anpassade bostäder samt Trygghetsbodenden & Vård & omsorgsboenden för äldre både i Stora Vika och Sunnerby.

Fritid
Sociala mötesplatser där invånarna kan mötas, är ett måste i dagens samhälle. Platser där barn kan leka och där ungdomarna kan träffas utan att det bli konflikter med andra viktiga funktioner. Sorunda består av åkermark, skog samt kustlinjer och vi har många fornlämningar som sträcker ända från yngre stenåldern. Detta tillsammans med ”nyare” lämningar som exempelvis kalkbrottet i Stora Vika, gör att vi har en starkt friluftsfrämjande natur att vårda. Föreningslivet, som är en viktig resurs i vårt
växande samhälle, behöver ett ökat stöd!

Människan i centrum
Sorunda är en levande landsbygd där naturen och havet möts. Vi vill ge fler möjlighet att bo nära naturen och havet. Vi vill att drömmar skall bli verklighet genom att möjliggöra nya boenden i Sorundabygden. Med sitt läge vid havet har Stora Vika alla de kvalitéer som människor efterfrågar i dag. Det som nu behövs är en attraktiv och genomarbetad utvecklingsplan med stöd från det utvecklingsprogram som det beslutades om 2015.
Möjlighet till nya bostäder ska planeras tillsammans med berörda markägare och då med trädgårdsstaden som förebild. Att kunna åka med bussar och pendeltåg är en
förutsättning för en aktiv fritid och som gör det enkelt att komma till jobbet. För att kunna leva ett bra liv i Sorunda måste kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar byggas ut. Som ett första steg vill vi ha en busslinje som ansluter till pendeltågsstationerna i Segersäng och Ösmo. Linjen skall följa sträckningen, t.o.r.
Ösmo-Porthus-Spångbro-Grödby-Segersäng och Landfjärden. På lämpliga ställen bör det skapas parkeringsmöjligheter för de som åker från bostad till busshållplats. Snabbussen 861 bör bibehålls och utvecklas och en hållplats anordnas vid Segersängsavfarten från väg 73.

Socialdemokraterna vill också att en gång- och cykelväg projekteras
och byggs mellan Grödby, Sunnerby och Ösmo

Våra vallöften:

  • Förskola och F-3 skola i Norra Sorunda
  • F-3 skola i Stora Vika
  • Högstadium i Sunnerby när behov finns
  • Bostäder för äldre i Stora Vika och Sunnerby
  • Utveckla Stora Vika
  • Öka stöd till föreningslivet
  • Gång- och cykelväg mellan Grödby, Sunnerby
    och Ösmo