Psykisk hälsa

Vård vid psykisk ohälsa och psykiatri

Vården vid psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom ska ha god tillgänglighet i hela regionen.

Regionen ska säkerställa att personal på samtliga vårdnivåer inom vården för psykisk ohälsa och psykiatrin har tid till kompetensutveckling för att bättre kunna ta hand om fler psykiatriska tillstånd, samt fördjupade kunskaper i transkulturell vård.

Arbetet med att implementera Strategi för psykiskt välbefinnande, psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa premieras, och det förebyggande uppdraget för befolkningens psykiska hälsa betonas i regionens arbete, både systematiskt i vårdutbudet och genom att stimulera befolkningens möjligheter att själva förbättra sin psykiska hälsa.

 • Psykiatrins möjligheter till att arbeta uppsökande genom nya arbetssätt ska bejakas.
 • Förskrivning av psykiatriska läkemedel såsom antidepressiva ska efterföljas av samtalsstöd eller psykologkontakt.
 • Den pågående utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin ska fortsätta. Målet är en köfri barn- och ungdomspsykiatri under mandatperioden, med en stärkt vårdgaranti med ett första besök inom sju dagar, och en påbörjad behandling inom 30 dagar. För att åstadkomma detta ska en särskild personalsatsning på BUP genomföras.
 • Möjligheten för BUP att möta barn nära där de bor eller går i skolan ska stärkas där behov finns.
 • Vården för lätt till måttlig psykisk ohälsa på primärvårdsnivå ska utvecklas och kvalitetssäkras för att säkerställa en jämlik vård i hela länet med god kvalitet, och SLSO ska ges ett uppdrag att vid behov öppna nya mottagningar.
 • Första linjens psykiatri för barn och unga samt BUP ska ges möjlighet att pröva nya arbetssätt samt integreras mer med elevhälsan, skola och socialtjänst.
 • Köerna till ätstörningsvården ska kortas genom en förstärkt ätstörningsvård och förbättrat mottagande i hela psykiatrin samt primärvården.
 • Vårdsystemets kunskap om traumavård behöver öka, och fler ska få möjlighet till evidensbaserad traumabehandling. Särskilt fokus ska läggas på omhändertagandet vid komplexa trauman, för långvarigt sexuellt våldsutsatta och för de som drabbats av dödligt våld i sin närhet.
 • Patientens egenmakt och inflytande över behandlingsmetod ska förstärkas, till exempel genom ökade möjligheter till självvald inläggning och tätare samarbete med patient- och anhörigföreningar.
 • Vård, terapi och behandling vid NPF, ska stärkas för barn, unga och vuxna genom att arbeta mot en mer sammanhållen vårdkedja.
 • Anhörigstödet ska utökas. Stödet till barn med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och deras familjer ska förbättras i väntan på utredning, exempelvis genom öppna föreläsningar och webbutbildningar, dock utan att driva nya kostnader eller skapa undanträngningseffekter.
 • Beroendevården ska stärkas under mandatperioden, inte minst i nära samverkan med länets kommuner.