Alliansens besparingar i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har svarat på en enkät som redovisas i en artikel på SVT nyheter https://www.svt.se/datajournalistik/kommunernas-ekonomi-2024/. Besparingar som inte nämnts i samband med Mål och Budget 2024-2027 eller i de verksamhetsplaner för 2024 som nu lagts fram till nämnderna. Det är 215 kommuner som svarat på enkäten så det är ett stort kunskapsunderlag. I Nynäshamns kommuns svar framgår att man ska genomföra besparingar inom grundskola, gymnasieskola och övrig utbildning. Varken i handlingarna till nämnderna eller i sociala medier framgår hur de besparingarna ska göras snarare pratar man om satsningar från Alliansens sida?

Nynäshamns kommun ska enligt samma enkät spara in på individ och familjeomsorgen samt ekonomiskt bistånd. Det kommer naturligtvis att slå hårt mot de som redan fått det svårt genom samhällsekonomins ansträngda läge. Det redogjordes inte heller för när Alliansen med hjälp av Sverigedemokraterna redogjorde för Mål- och budget 2024-2027. Istället kommer man att införa ytterligare ett politiskt utskott för att enligt egen utsago ”göra satsningar”. Ger Alliansen verkligen rätt information till medborgarna?

I svaret på enkäten tar man äntligen upp inflationens påverkan på kommunens ekonomi. Inflationens påverkan av kommunens köpkraft är högre än de tilldelningar man gjort till nämnderna. Det vill säga att pengarnas värde har minskat och det kompenserar man inte för.

Socialdemokraterna anser att det vore rimligt att detta redovisas i både Mål- och Budget 2024-2027 samt i de verksamhetsplaner som nu skickats ut till nämnderna för beslut. Det är rimligt att nämnderna är klara med att man tar beslut om besparingar inte om satsningar.