Ellevio

Anstånd i väntan på elstöd

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen lämnade in ett förslag på att kommunen skulle ha en stödjande inställning till de som hade svårt att orka betala in de kommunala taxorna. Det finns ju många berättelser om svårigheter att klara sin egen ekonomi i väntan på det utlovade elprisstödet som blivit väldigt försenat med den nya regeringskonstellationen. Patrik Isestad oppositionsråd för Socialdemokraterna föreslår också att ge förvaltningen i uppdrag att ta reda på om det på något sätt är möjligt att stödja det lokala näringslivet och det lokala föreningslivet under de nu uppkomna ekonomiska utmaningarna.

Se hela ärendet nedan

Nynäshamn, 2023-01-24
Kommunstyrelsen
Ärendenummer Ledamotsinitiativ
Anstånd i väntan på elstöd.
Den borgerliga regeringens löfte om att det så kallade elstödet skulle vara på plats
den 1 november 2022, har inte infriats. Däremot har elpriserna fortsatt att öka och i
kombination med övriga prishöjningar är människor oroliga för sin ekonomi.
Eftersom regeringen brister i detta avseende vad gäller elstödet bör kommunerna i
allmänhet och då Nynäshamn i synnerhet ta på sig ledartröjan och underlätta så
mycket vi kan för våra medborgare.
Vår kommun borde ta ett gemensamt grepp för att se till att motverka prishöjningar
inom kommunala verksamheter och dess bolag. Detta i syfte att hindra att människor
måste välja vilken räkning man ska betala tex elräkningen, barnomsorgsavgiften eller
sätta mat på bordet. Det minskar också risken för att invånarna av detta skäl hamnar
hos kronofogden. Ett anstånd kan möjligen även bidra till en minskad risk vad gäller
behov av försörjningsstöd.
Vi socialdemokrater vill därför att kommunen ska kunna erbjuda anstånd med
betalningar för kommunala avgifter vid behov. Det är idag ett flertal kommuner i
landet som har agerat i denna riktning eller som planerar att göra så, tex Staffanstorp,
Växjö, Lerum, Trelleborg och Östersund.
Nynäshamns kommun har viss erfarenhet av motsvarande frågor under pandemin –
men då tog det mer sikte på näringslivets och föreningslivets problem och
utmaningar.
Vi socialdemokrater föreslår därför att

kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att kommuninvånarna ska kunna beviljas anstånd med kommunala avgifter och taxor

anståndet för kommuninvånare ska kunna beviljas fram till att elstödet
betalas ut.

kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka i vilken mån det
är möjligt att på något sätt bistå det lokala näringslivet och föreningslivet

Socialdemokraterna i Nynäshamn

Patrik Isestad, Kommunalråd i Opposition