Använd EU – för en starkare ekonomi och fler svenska jobb

Europa har blivit fattigare. Det märks i människors plånböcker, i nedskärningar i välfärden och genom stigande arbetslöshet. Det har blivit dyrt att handla, bo och
värma sitt hem. I Sverige har utvecklingen varit sämre än i nästan alla våra europeiska grannländer. Samtidigt har de ekonomiska klyftorna och ojämlikheten i Sverige
vuxit snabbare än i de flesta jämförbara länder. Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift den kommande mandatperioden att använda EU för att stärka Sveriges välstånd, öka jämlikheten och slå vakt om svenska familjers jobb och ekonomiska intressen. Samtidigt ser vi till att för Sverige viktiga undantag, såsom Systembolaget och snuset, behålls samt att traditioner som exempelvis epa- och veteranbilar värnas. Som en framgångsrik industrination bygger Sveriges välstånd på handel med andra länder. Ungefär hälften av Sveriges totala bruttonationalprodukt kommer från exportvärdet. Svenska företag har tack vare EU fri tillgång till en inre marknad med nästan 450 miljoner konsumenter och handelssamarbeten med hela världen.

Jobben och EU


Det ger oss förutsättningar att trygga våra svenska industrijobb, driva på den gröna nyindustrialiseringen och i förlängningen förstärka svensk välfärd eftersom export innebär inkomster till statskassan. Därför måste EU som handelsunion fortsätta utvecklas, hand i hand med ett hållbart och rättvist Europa som håller ihop från norr till söder och från väst till öst. Sveriges arbetsmarknadsmodell säkrar löneförhöjningar, tjänstepensioner och försäkringar för det svenska folket. Den ger stabilitet och innovationskraft för svenska företag. Den svenska modellen behöver
därför respekteras när EU tar fram ny lagstiftning. Det behövs också stärkta insatser för sund konkurrens mellan EU-länder. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och dålig arbetsmiljö får aldrig bli ett konkurrensmedel inom Europa. På liknande sätt behöver konsumenternas rättigheter stärkas mot de stora företagen för att minska svenska familjers kostnader. Fler behöver komma i arbete i Sverige och övriga
Europa. En tredjedel av kvinnorna i EU har inget eget arbete. Europas välstånd är tätt sammankopplat med Sveriges och det krävs reformer för att säkra en jämställd
arbetsmarknad där alla har rätt till ett eget arbete och en egen lön, kvinnor som män, unga som äldre.

Det här vill vi:

 • Stå upp för svenska jobb och principen att svenska
  löner och kollektivavtal ska gälla i Sverige genom att
  bland annat skriva in de fackliga rättigheterna, ett
  socialt protokoll, i EU:s fördrag nästa gång en större fördragsändring är aktuell. Europeisk lagstiftning måste också respektera den svenska modellen och ge fack och arbetsgivare större utrymme att anpassa lagkrav genom kollektivavtalsförhandling
 • Minska antalet arbetsrelaterade dödsolyckor
  och sjukdomsfall genom strängare arbetsmiljöregler
  i hela EU.
 • Säkra att fler industriinvesteringar och jobb hamnar i Sverige och stärka EU s ekonomiska säkerhet genom att öka kapacitet och kunnande för utvinna kritiska råvaror och producera högteknologiska produkter
 • Stärka den inre marknaden och upprätthålla goda handelsförbindelser med omvärlden med fler strategiskt viktiga frihandelsavtal.
 • Sänka elpriserna genom att sätta press på våra grannländer att bättre följa överenskomna regler och genom att ändra EU:s regler om elmarknaden
 • Slå vakt om svenska skattepengar i EU genom en stram EU-budget.