Äldreomsorg
Äldreomsorg

Bort med minutscheman inom hemtjänsten i Nynäshamns kommun

Socialdemokraterna har på olika sätt försökt att påverka Alliansen tillsammans med SD att inte lägga ned hemtjänsten i egen regi på landsbygden. De orsaker man anfört stämmer inte med de fakta man hänvisar till. Senaste insändaren i ämnet så har Alliansen uttryckt att Socialdemokraterna inte ska använda de verktyg som demokratin har skapat för att just se till att beslutsunderlagen är riktiga och har de fakta som behövs för ett beslut. Nedan visar vi ett konkret exempel på vad vi vill.

Roland Junerud 2 e vice ordförande i socialnämnden har i en insändare på nytt försökt förklara vad Socialdemokraterna menar se nedan:

Svar på insändaren ”Omorganisation av hemtjänsten är helt nödvändig”. Till Christina Sönnergren, kommunalråd (M).

Jag vill börja med att uttrycka min glädje att du är engagerad i äldreomsorgen i vår kommun och att du vill analysera de Socialdemokratiska förslagen att stärka äldreomsorgen. Vi kan konstatera stora ideologiska skillnader och skilda uppfattningar om hur välfärden bör finansieras mellan oss, är det viktigt att vi sätter människors välbefinnande främst. För mig handlar det om att säkerställa lika förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och inkomst, genom en gemensamt finansierad välfärd.

I en tid då välfärden har högsta prioritet är det uppenbart att din strävan att förbättra de äldres livskvalitet är lovvärd och ytterst relevant. Dock är våra politiska metoder skilda. För mig är det av största vikt att ingen lämnas kvar när tåget lämnar stationen. Det är just detta som oroar mig när jag läser din senaste debattartikel om omstruktureringen av hemtjänsten i Nynäshamn.

Som stolt medlem av Socialdemokraterna och en aktiv deltagare i välfärdsdebatten i vår kommun, önskar jag belysa några nyanser i ditt resonemang. Först och främst vill jag rätta en detalj angående kostnaderna. Det stämmer att kommunen Mörbylånga på Öland satsar 65 000 kronor per invånare på omsorg av äldre, men vår egen kommun Nynäshamn lägger endast 52 000 kronor per invånare. Följaktligen är det inte en fördubbling av resurserna, som du påpekar i Nynäshamns Posten. Klarhet i detta är nödvändigt för att undvika missförstånd.

Värna vår äldreomsorg!

En försämring av hemtjänsten kan potentiellt resultera i ökad efterfrågan på korttidsvistelser på omsorgsboenden, något som redan har observerats enligt senaste mätningen. Det är djupt oroande att äldre på äldreboenden inte erhåller sina platser förrän sent i livet, vilket i värsta fall kan betyda att de inte överlever länge nog för att uppleva en hög livskvalitet där. Den ökande medelåldern på äldreboenden, och den minskade tiden som äldre tillbringar där, understryker behovet av en övergripande diskussion om hela systemet. Det är tydligt att hemtjänsten behöver ökade resurser, inte minskade.

Du påpekar med rätta att fullmäktige nu ska debattera och besluta om att lägga ner den kommunala hemtjänsten i stora delar av kommunen och din ambition är att minska osäkerheten och väntetiden för både hemtjänsttagare och personal.

Men det är viktigt att komma ihåg historiken kring detta beslut. Initiativet till nedläggningen av hemtjänsten på landsbygden rörde om i grytan och väckte allvarlig oro bland våra äldre och deras anhöriga. Den demokratiska processen sattes ur spel genom snabba och kontroversiella beslut. Först när Socialdemokraterna tog det till rättsliga instanser och förde fram vår oro för den demokratiska ordningen, kom en öppen dialog igång. Det är i grunden positivt att beslutet nu ska hanteras i kommunfullmäktige, och det är ett steg i rätt riktning för att inkludera medborgarnas röst.

Du ifrågasätter även kostnadseffektiviteten i de modeller som Socialdemokraterna förespråkar, särskilt med hänvisning till Mörbylånga. Det är viktigt att notera att Mörbylånga, trots de påstådda högre kostnaderna, medvetet investerar i äldreomsorgen med hänsyn till deras prioriteringar. Om Mörbylånga verkligen spenderar dubbelt så mycket som du nämner på äldreomsorg visar detta på deras respekt för de äldres välbefinnande under deras guldålder. Kostnaderna i Mörbylånga med deras modell har inte ökat, läs citat!

Citat från Socialchefen Ann-Katrin Ståhl Mörbylångaprojektet: Vi har inte några extra medel för projektet utan de som jobbar nu har samma budget som tidigare, så det är inget besparingsprojekt, men det är heller inget fördyrande utan budgeten ska vara som den var tidigare.

När vi diskuterar äldreomsorg är det nödvändigt att inte enbart fokusera på kostnaderna för hemtjänsten. Hemtjänsten är en del av en större vision om ett värdigt och hälsosamt åldrande, en central del av välfärden. Nynäshamns kommun ligger faktiskt under riksgenomsnittet för äldre över 65 år när det gäller fördelning av resurser för äldreomsorg. Det är avgörande att vi granskar våra egna prioriteringar inom ramen för kommunens budget. Jämfört med Mörbylånga, som ligger strax under rikssnittet per invånare över 65 år, visar deras minskade äldreomsorgskostnader enligt Statistiska centralbyrån att de gör framsteg.

Vi i Socialdemokraterna tror på att se äldreomsorgen ur ett helhetsperspektiv där olika insatser samverkar för att påverka äldres livskvalitet och trygghet.

Anställningstrygghet och arbetsvillkor för personalen är även dessa avgörande faktorer för att kunna erbjuda kvalitativ vård. De pågående förändringsförslagen från dig påverkar personalens arbetsmiljö och trygghet negativt.

Jag vill också adressera din syn på centralbyråkrati och administration. Att satsa mer på kontroll och byråkrati kan kväva små privata LOV-företag och överbelasta dem med krav. Vi socialdemokrater tror istället på att minska den administrativa bördan för företagare och istället satsa på att stärka äldreomsorgen. Genom att investera i värdig och trygg äldreomsorg ger vi våra äldre den omsorg de förtjänar och frigör samtidigt resurser för att skapa fler jobb och främja tillväxt.

Slutligen, när vi blickar framåt, låt oss göra våra prioriteringar klara. Att investera i äldreomsorgen är att hedra dem som har byggt vårt samhälle. Att ta bort begränsande minutscheman och investera i människor visar omsorg och respekt.

Tillsammans kan vi bygga en starkare välfärd och en framtid där våra äldre kan åldras värdigt och tryggt. Vår viktigaste uppgift som samhälle är att vårda de äldre och visa dem respekt, kärlek och omtanke för deras insatser i att forma vår gemenskap. Det är därför vi strävar efter att avskaffa minutscheman inom hemtjänsten och erbjuda valfrihet med både kommunal hemtjänst och livskraftiga LOV-företag i hela kommunen.

Med vänlig hälsning,

Roland Junerud, gruppledare och 2:e vice ordförande i socialnämnden

Socialdemokraterna, Nynäshamn

Socialdemokraterna har under lång tid kritiserat minutscheman här genom Lena Hallengren våren 2022.