Landfjärden
Åmynningen i viken vid Landfjärder

Förorenat vatten rinner ut i vikarna runt Landfjärden det behövs kommunalt vatten och avlopp!

Vi kan inte vänta med att ansluta kommunalt vatten och avlopp för Landfjärden med omnejd. Nuvarande lösning hindrar både byggnadsmöjligheter för boende samt fastställande av ny detaljplan för området.

Vi ser nu åter att dricksvattenbrunnarna i Landfjärden börjar sina precis som 2018, och riskerar att förorenas av det orenade avloppsvattnet som rinner mot vikarna. Att avvakta med att ansluta kommunalt VA som alliansen verkar vilja, tills nya detaljplaner finns färdiga för Landfjärden, är inte längre försvarbart, vare sig ur miljö eller hälsosynpunkt, varken för de boende eller för vattenkvalitén i vikarna.

Landfjärden byggdes och utvecklades som ett sommarstugeområde där de boende löste sitt behov av vatten genom att orda med egna brunnar, och avloppsfrågan genom enskilda lösningar, allt från stenkistor till avloppstankar.

Med tiden så har området succesivt byggts ut och fler av fastighetsägarna har bosatt sig permanent på sina fastigheter. Det som inte förändrats är lösningen av vatten- och avloppsfrågan. Redan 2004 lät kommunen Sweko-Viak göra en undersökning av vattenkvalitén i vikarna Landfjärden och Situviken.

Resultatet i rapporten visade att vattenkvalitén i vikarna var dålig, vikarna var förorenade bland annat från de enskilda avloppen i området till den grad att man bedömde risken som hög ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt för påverkan på såväl dricksvatten som badvatten.

I den nu gällande VA-utvecklingsplanen framgår att kommunalt VA för Landfjärden skall vara klart under 2019, något som såväl Länsstyrelsen som Miljödomstolen tagit fasta på i sina beslut om anslutning av kommunalt VA till Ekeby. Anslutningen av Ekeby pågår nu, dock några år försenat, då miljödomstolen fastställde att det skulle vara klart under 2022.

Socialdemokraterna yrkade redan 2020 att kommunstyrelsen skulle uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att snarast ta fram ett såväl tekniskt, som ekonomiskt förslag på hur befintliga fastigheter i Landfjärden kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Tyvärr motsatte sig den styrande alliansen det förslaget.

Sittuviken
Muskåns utlopp i Sittuviken

Vi socialdemokrater anser att frågan måste lösas snarast, innan kommunen får nya förelägganden från Länsstyrelsen och miljödomstolen.

Göran Bergander (S)

Gruppledare SBN

Socialdemokraterna i Nynäshamn