Hemtjänst med rosor

Hemtjänst i egen regi i hela kommunen

Socialdemokraterna anser att vi ska ha hemtjänst i egen regi även på landsbygden. Den frågeställning som tas upp är om kostnaden för äldreomsorgen i Nynäshamns kommun är för hög? I ett nationellt perspektiv satsar vi för lite på äldreomsorgen. Nedan är beskrivningen av Nynäshamns kostnader för äldreomsorgen i ett nationellt perspektiv

Nynäshamn är den röda linjen
Nynäshamn är den röda linjen och riket den svarta

I ett nationellt perspektiv har vi haft låga kostnader under många års tid. Socialdemokraterna avsåg att öka resurserna till äldreomsorgen kontinuerligt och viss mån har det också skett med den nya ledningen. Under Socialdemokraternas ledarskap tillsammans med Liberalerna och Miljöpartiet gick socialnämnden med överskott. Det innebar att äldreomsorgen som helhet var i balans men kostnaderna mellan de olika verksamhetsområdena kunde gå upp och ned. Om äldreomsorgen som helhet gick med underskott kunde det kompenseras genom tilldelningen av resurser till nämnden som helhet.

Socialdemokraterna, Liberalerna och miljöpartiet tog beslut om att pröva Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Det blev bra det stimulerade kvinnligt småföretagande och vi hade Sveriges högsta värden när det gäller kontinuitet inom hemtjänsten. År 2018 fanns det nio LOV företag plus hemtjänsten i egen regi. Hemtjänsten i egen regi har haft samma ekonomiska förutsättningar som LOV företagen. Hemtjänsten i egen regi har historiskt sätt haft mer brukare med ett högre omvårdnadsbehov och ibland också mer långväga adresser. Idag finns det fyra Lov företagare plus egen regi. När det gäller val till landsbygden finns det två plus egen regi. Att ta bort egen regi i den situationen är fel och minskar valfriheten för de som bor på landsbygden.