Ösmo marknad
Många besökare vid Ösmo marknade

Ösmo marknad med fina dialoger kring miljö och skolpolitik

Idag den 10 sept var Socialdemokraterna vid Ösmo marknad och hade dialog kring valet med de som önskade det.

Frågor som bland annat kom upp:

 • Behövs det inte fler skolor i Nynäshamn
 • Hur kan man förbättra skolresultaten
 • Hur vill Socialdemokraterna bygga äldrebostäder av olika kategorier
 • Vilken miljöpolitik har Socialdemokraterna och varför syns den så lite

Det är trevligt att möte alla olika personer som är engagerade i sin framtid och försöker hitta svar på angelägna frågor för dem. I dagens mediabrus är det svårt att nå ut till de faktiska väljarna med det vi egentligen vill. Dessutom har andra partier valt att ge ren desinformation som vi varit tvungna att bland annat svara på den här hemsidan. Som svar på de frågor som vi tar upp ovan så finns följande svar i vårt samhällsbyggnadsprogram men vi gör några korta svar här:

 • Vi anser att i takt med att befolkningen ökat eller håller på att öka behövs en skola Förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3) i varje kommundel.
 • Vi avser också med utgångspunkt från befolkningsförändringar i Stora Vika återstarta skolan där.
 • För att förbättra skolresultaten behövs mer resurser till skolan så att vi har möjlighet att bättre tillfredställa barnens behov av stöd i skolan.
 • Vi vill se till att det finns trygghetsboenden i alla kommundelar och vi kommer att prioritera ett nytt Vård- och omsorgsboende som nu genom Alliansledningen tappat 4 år av färdigställandetid.
Besökare på Ösmo Marknad

SOCIALDEMOKRATERNAS MILJÖ- OCH KLIMATPOLITIK

Socialdemokraterna har en ambitiös miljö och klimatpolitik men den har många gånger svårt att komma ut till kännedom av olika skäl. Vi redovisar här våra satsningar vill man se vad som gjorts följ länkarna sist i inlägget

Miljöpolitik: Socialdemokraterna vill

 • minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen
 • driva på för tuffare kemikalieregler i EU och införa inhemska skatter på farliga ämnen
 • minska övergödningen av haven och skydda vårt rena dricksvatten
 • bevara mer värdefull natur och marina områden för att rädda den biologiska mångfalden.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft

Miljöförstöringen skapar otrygga människor där gifter sprids i vatten och i vår mat, där haven är övergödda, där partiklar i luften gör oss sjuka och värdefull natur försvinner. Med ett starkare samhälle kan vi skapa strängare lagar, fler styrmedel och investeringar som leder mot en hållbar utveckling.

Sammanlänkade skyddade naturområden är en förutsättning för den biologiska mångfalden. Reningen av vårt avloppsvatten måste bli bättre och utsläppen som leder till övergödning i haven och försurning i sjöarna måste minska. Vårt rena dricksvatten måste skyddas.

Hormonstörande ämnen ska inte drabba varken människor eller miljö. Tungmetaller och andra farliga ämnen ska begränsas eller bytas ut. Platser där barn vistas dagligen ska vara giftfria.

Miljöåtgärder kan stärka Sveriges konkurrenskraft och stimulera till jobb och företagande. Genom att gå före i omställningen kan våra företag bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar. Vi tror på breda lösningar och investeringar snarare än skattesänkningar för att klara de stora miljöproblemen.

Klimatpolitik: Socialdemokraterna vill

 • ha dubbelt så många publika laddstolpar till 2030. Socialdemokraterna vill införa ett laddstolpemål om att minst fördubbla antalet publika laddstolpar till 2030
 • driva på för att göra det enklare att använda elbil med en mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare
 • införa ett ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus
 • göra fortsatta klimatinvesteringar
 • ha en stärkt klimatberedskap. Förbättrade investeringar för klimatberedskap och extremväder
 • ha ett reformerat reseavdrag: Reseavdraget behöver bli bättre och enklare, och omfatta fler. Vi socialdemokrater vill fullfölja den största reformen av reseavdraget på flera decennier
 • ha avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter under sommaren
 • göra omfattande investeringar i både ny och befintlig järnväg. Den största järnvägssatsningen i modern tid. Vi vill fortsätta med den historiska nationella infrastrukturplan som vi har sjösatt i regeringsställning där vi ökar investeringstakten för mer och bättre järnväg
 • göra fortsatta investeringar i den gröna omställningen för att skapa tiotusentals nya jobb för vanligt folk i hela landet. Hela samhället tjänar på att svensk industri blir världsledande.

Klimatpolitik mot ett fossilfritt Sverige

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett till att Sverige har fått en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och att de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

Havsmiljöpolitik: Socialdemokraterna vill

 • att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
 • ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
 • fortsätta insatserna mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
 • skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket
 • att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2022 och 2023
 • trygga en säker dricksvattenförsörjning med anledning av klimatförändringarna. Regeringen föreslår nu en förstärkning och förlängning av länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjningen och vattenskyddet med 80 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024.

Rent hav och rent dricksvatten

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre reningen av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsade därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Den stora förekomsten av mikroplatser i havsmiljön är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpningen av plastskräp från fartyg måste upphöra.

Därför har den S-ledda regeringen infört en skatt på plastbärkassar. Skatten bidrar till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidrar vi till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Havens ekosystem är allvarligt hotade. Vi måste fortsätta att arbeta för ett hållbart fiske. Känsliga områden ska skyddas från bottentrålning och mindre miljöpåverkande fiskeredskap ska stimuleras. Bottentrålning som har stora effekter på bottenfaunan måste stoppas i hela EU. Fiskodling med höga miljökrav kan skydda vilda bestånd av fisk och skapa jobb på landsbygden.

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används