Fält höst

Översiktsplanen viktig för all bebyggelse i kommunen

Socialdemokraterna har skrivit fram ett samrådsyttrande för det förslag till översiktsplan som tagits fram. I inlägget har vi lagt in våra övergripande synpunkter för att läsa yttrandet som helhet använd knappen precis intill

Övergripande synpunkter

Socialdemokraterna anser att det är viktigt att det i översiktsplanen tydligt framgår hur vår kommun skall utvecklas i princip enligt intentionerna i detta yttrande!

Vi vill att tätorten Nynäshamn fortsätter att utvecklas som en småstad med småstadens gestaltning med låga flerfamiljshus, max tre till fyra våningar i de centrala delarna. Trädgårdsstaden som P-O Hallman skapade i den första stadsplan för Nynäshamn skall fortsatt att vara rådande utanför stadskärnan.

För Ösmo anser vi att Småstadens karaktär, med i genomsnitt två till tre våningar plus vindar, skall råda i stråket från pendeltågsstationen och i det nya centrum som planeras. Övriga delar av Ösmo skall utvecklas enligt Trädgårdsstadens och Villastadens principer.

För kommundelarna på landsbygden anser vi att särskilda gestaltningsprogram skall tas fram som är anpassade efter respektive landsbyggdsorts förutsättningar.

Även för våra skärgårdsområden bör tas fram förslag på gestaltnings principer som skall gälla när nytt byggande planeras.

För att kommunen skall kunna fortsätta att utvecklas med hänsyn till de nya klimatförutsättningarna, vill vi att vägarna som förbinder de olika kommundelarna byggs ut för att vara anpassade för kollektivtrafik med buss. Vi vill också att orterna förbinds med cykelvägar för att underlätta för medborgarna att använda cykel i stället för bilen i så stor utsträckning som möjligt.          

Detta yttrande är ett komplement till tidigare remissvar från Socialdemokraterna på ortstrukturen 2018 och 2020, Yttrandet angående översiktsplanen daterad 2021-03-18, samt Socialdemokraternas samhällsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” med bilagan som beskriver de olika stadstyperna som samhällsplaneringen ska bygga på.

De olika dokumenten kompletterar varandra och ger en helhetsbild av Socialdemokraterna i Nynäshamns uppfattning om hur den fortsatta utvecklingen av vår hembygd, Nynäshamns kommun, skall ske.