Se Höra Lyssna

Partistöd en resurs för demokratin?

Inlägg i debatten om huruvida Alliansens och SD:s beslut att neka Socialdemokraterna partistöd för 2022 är partipolitiskt motiverat

Tack för intressanta synpunkter och åsikter från Alliansen genom Marcus Svinhuvud och även från oberoende före detta Sverigedemokraten Rebecka Ädel som stått att läsa i Nynäshamnsposten de senaste dagarna.

Kommunikation är ett intressant ämne som jag haft nöjet att undervisa i och det är i sanning en konst att skapa reda och ordning i det som sägs eller skrivs. Det som har engagerat alliansen, SD och oberoende Rebecka Ädel är att de anser att Socialdemokraternas redovisning av partistödet för föregående år brister i förhållande till givna regler i Nynäshamns kommuns reglemente för utbetalning av partistöd. Samt Socialdemokraternas beskrivning av att beslutet att utesluta Socialdemokraterna från beslutet att tilldela partistöd är partipolitiskt grundat.

För att tilldelas partistöd måste en redogörelse inkomma till kommunen med redovisning av hur partibidraget har använts tidigare år med avsikt att beskriva att stödet använts till politisk verksamhet i kommunen enligt Reglemente för kommunalt partistöd. I ett särskilt yttrande till kommunstyrelsen beskriver Alliansen de bevekelsegrunder de åberopar för att inte godkänna Socialdemokraternas redovisning. 1) Att den inte har inkommit i tid, 2) att den inte redovisar hur partistödet har använts samt 3) att den inte har granskats av en granskare utsedd av mottagaren (Socialdemokraterna).

Självklart ska lagar och regler efterföljas så där är vi helt överens. Marcus Svinhuvud menar att det vore hederligt att Socialdemokraterna helt enkelt erkände att vi gjort fel och att vi glömt att lämna in i tid. Ja, om det var så att vi hade gjort det så kan man absolut hävda detta. Men det förutsätter att det som vår tidigare ordförande för arbetarekommunens styrelse har redogjort för är lögn. Sant är att det inte finns något dokument registrerat men är det detsamma som att något dokument inte är inlämnat?

                      1. Redovisningen ska lämnas in senast 30/6

Tidigare ordföranden lämnade in handlingen i kommunhuset med fast tro att den skulle komma adressaten till del. Det fanns ingen anledning för honom att tvivla på att rutinerna på kommunen skulle fungera som man kan förvänta sig och då det inte finns någon rutin kring kvittens hade han inte anledning att förvänta sig en sådan. Genom att påminnelse inte utgick fanns ingen anledning för Christer Dahl att anta annat än att handlingarna hade kommit fram i god ordning. Tjänstepersonerna har i sitt förslag till beslut även påpekat att de inte så långt efteråt kan säga om det varit en felaktig hantering av handlingarna vilket kan tolkas som att möjligheten finns att detta kan ha skett.

Vi kan inte bevisa att dokumentet är inlämnat men det finns inte heller något bevis för att det inte är inlämnat. Här är det upp till er läsare att göra en egen bedömning, Är det uteslutet att ett dokument som har lämnats in i kommunhuset kan förkomma?

Men jag vill spinna vidare på Svinhuvuds krav på hederlighet. Det skulle vara hederligt om Alliansen kunde erkänna att det är partipolitiskt motiverat att neka Socialdemokraterna partistöd. Hade alliansens särskilda yttrande till kommunstyrelsen börjat och slutat med punkt 1, att redovisningen inte kan bevisas ha kommit in i tid, så hade debatten slutat där. Vi har inte någon grund för att debattera frågan vidare mer än att visa på sannolikheten att det kan vara möjligt att ett inlämnat dokument kan förkomma.

Nu tillbaka till hederligheten. På fullmäktige visades stort indignation över att Socialdemokraterna lyfte det faktum att Alliansens bevekelsegrund för avvisandet av partistöd för Socialdemokraterna är partipolitiska. Det bemöttes med en beskrivning av påhopp helt utan grund och substans. Låt oss nu titta på den fakta för vårt och mitt personliga påstående på fullmäktigemötet och min övertygelse om att det faktiskt är partipolitiskt motiverat.

I det särskilda yttrandet hänvisar Alliansen till felaktigheter i samtliga tre punkter som behöver vara uppfyllda för att redovisningen av partistöd ska godkännas. Hade de stannat vid punkt 1 hade, som sagt, det här inlägget i debatten inte författats. Men nu finns även punkt 2 och 3 med. Utgångspunkten som beskrivs från Alliansens sida är att lagar och regler är till att följas och inte något annat och där är vi helt överens. En av punkterna är det jag har redogjort för så här långt, att redovisningen har lämnats in i tid. Men låt oss nu se på punkt 2 och 3.

                      2. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur stödet från kommunen                              använts

De argument som Alliansen framför och menar ligger till grund för att avslå Socialdemokraternas ansökan är enligt mig samtliga grundlösa tyckanden och spekulation.

Till att börja med menar Alliansen att ”… det dokument som lämnats in uppenbarligen är en budget…”, att redovisningen inte är tillräckligt detaljerad samt att den skulle vara felaktigt beräknad.

I vår redovisning av hur partistödet har använts talar vi till att börja med om att det är en redogörelse för just detta, partistöd, med beskrivning av de pengar vi fått för år 2022 och hur dessa har använts. I nästa led har arbetarekommunen valt att använda sig av utgiftsposter med vidstående redovisade siffror. Här finns ett påpekande från Alliansen om att den”… inte är särskilt detaljerad, utan enbart innehåller mycket jämna siffror i breda kategorier …” Man menar vidare att dokumentet ”uppenbarligen är en budget för användningen av […] partistöd, baserat på 12 mandat”.

Till att börja med så stämmer det som är beskrivet, att det är en uppdelning i kategorier och att det är siffror som inte redovisas på kronnivå. Men är detta något som är utmärkande för just Socialdemokraternas redovisning? Nej, det är det inte. Att jämföra med är redovisningen inlämnad av Sorundanet kommunparti där det inte finns några siffror alls, ingen erinran har lämnats mot deras redovisning. Sedan kan vi se på Moderaternas redovisning som inte heller innehåller några siffror utan procentsatser.

När det gäller att beskrivningen av att utgifterna överstiger summan för partistöd så är orsaken till detta att det är en beskrivning av utgifter arbetarekommunen haft under året. Att det inte är samma summa på redovisade utgifter och partistödet kan även återfinnas på Miljöpartiets redovisning samt på Centerpartiet och Pensionärspartiet dokument där de valt att lämna in sin årsredovisning, balans- och resultaträkning. Här finns ingen information om att det är en redovisning av partistöd och deras siffror överensstämmer inte heller. Ingen av dessa redovisningar har föranlett någon erinran från Alliansen.

Alliansen säger ingenstans att det är felaktiga siffror, d.v.s. att Socialdemokraterna undanhållit en beskrivning av vad stödet används till utan har endast synpunkter på hur siffrorna presenteras. Då ingen erinran har gjorts mot andra partistödsredovisningar för samma inslag som fått nedslag på i vår redovisning torde det vara en tydlig indikation på att Alliansens intresse av att avslå Socialdemokraternas redovisning är politiskt motiverat i motsats till det faktabaserade intresse av att följa lagar och regler som de hänvisar till.                      

                      3. Granskad av särskild granskare

Till sist har vi den tredje punkten. I reglementet för kommunalt partistöd står att ”En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistöd”. Här menar Alliansen i sitt yttrande att det är felaktigt att Socialdemokraterna använder sin kassör som särskild granskare. De skriver ”…så är vår (min kursivering)bedömning att kassören själv inte kan anses vara särskild granskare”.

I reglementet står att det är mottagaren som utser granskare och det finns ingen ytterligare beskrivning om vem som kan ta på sig detta uppdrag. Man kan ha åsikt om huruvida det ska vara revisor eller annan som bör vara granskare men då det inte finns några givna riktlinjer kan detta tyckande inte ligga till grund för ett avslag.

I Centerpartiets och Pensionärspartiets redovisning nämns inte något alls om särskild granskare utan det är deras revisionsberättelse som lämnats in. Inget erinrande har utgått för det.

Det är sant som Alliansen säger i yttrandet att det är politikerna som tar beslut och inte tjänstemännen när de väljer att inte följa kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut att partistöd ska utgå till samtliga partier. Dock är det i sammanhanget intressant att detta är första gången på fem år som Alliansen går emot ett förslag på beslut från tjänstepersonerna. Att oviljan att fatta politiska beslut i nämnder och styrelser bryts i just detta ärende är inte förvånande då det finns en tydlig agenda som avser att försvåra för socialdemokratin på alla plan möjliga. Det är uppenbart att Alliansen ser Socialdemokraterna och socialdemokratin som ett hot, ett hot mot det samhälle de vill ha och leva i men detta tillvägagångssätt är i grunden ett hot mot demokratin. Att inte kunna ”slå” Socialdemokraterna på ett politiskt plan skrämmer tydligen allianspartierna och Sverigedemokraterna så till den grad att man är beredd att ta till vilka vapen som helst för att få ett övertag. Detta är inte något annat än ett desperat sätt att försvåra för Socialdemokraterna att driva sin politik. Ett agerande som inte borde vara värdigt politiska partier i Sverige.

Men som jag sa i talarstolen på fullmäktige så är det politik som vinner val och inte pengar. Att förlora partistödet kommer självklart att påverkar oss men vi kan trösta oss med att vi har en politik som har ett starkt stöd i landet och i kommunen. Utmana oss politiskt istället, vi är redo för en konstruktiv debatt kring hur vi ska göra Nynäshamn till en framgångsrik kommun att trivas i och vara stolt över.

Bli medlem i Socialdemokraterna så jobbar vi tillsammans för ett nytt styre 2026.

Susanne Wiik

Ordförande Nynäshamns arbetarekommuns styrelse