Program för skärgården och öarna

Socialdemokraterna i Nynäshamn har tagit fram valprogram för olika kommundelar. Nynäshamns kommun har också många öar. Det finns många specifika frågor kring öarna som vi vill visa vår inställning till. I en insändare till Nynäshamns Posten beskriver ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämnden lite av programmet.

Längst ned i texten finns en länk till hela programmet för Skärgården och öarna. Det finns också en länk till insändaren i Nynäshamns Posten som också finns direkt under denna text.

Torölandet med Svärdsö och Oxnö samt Lisölandet, är populära områden med stor fritidsbebyggelse. Här finns även bostäder för fast boende, en del har varit bebodda av skärgårdsbor och småbrukare sedan länge. Under åren har även många av fritidshusen blivit permanentbostäder för sina ägare.

Socialdemokraterna har i samhällsbyggnadsprogrammet ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” beskrivit att kommunen skall kunna utvecklas i harmoni mellan såväl de skärgårdsnära kommundelarna som landsbygden och de mer tätbebyggda orterna Nynäshamn och Ösmo.

Vi vill att det även i framtiden skall vara möjligt att permanenta sitt boende i södra skärgården. Det ska också vara möjligt att uppföra nya bostäder där så är lämpligt.

För att fortsatt kunna bosätta sig i södra skärgården ställs stora krav på att vatten- och avloppsfrågan blir löst, såväl för de boende som för samhället och miljön, på ett tillfredställande sätt.

I nu gällande VA-plan är det tänkt att även södra skärgården skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket är en dyr åtgärd. Med det nya förslaget till VA -plan kommer inte dessa delar av kommunen att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för VA.

Kommunerna har enligt vattentjänstlagen ansvar även för fritidsområdenas VA-frågor!

Det är därför nödvändigt att kommunen tar initiativ så vatten och avloppsfrågan löses på ett hållbart sätt. Annars riskerar vi att de små vattenreservoarerna blir skadade om för stora uttag görs så att saltvatten tränger in och gör dem obrukbara. Det är också viktigt att godkända avloppslösningar kommer till, för att säkerställa att inte vattendrag och havsvikar blir skadade och övergödda.

Om inte VA-frågan löses blir möjligheten att bosätta sig i denna del av kommunen mycket begränsad! Det är något som Socialdemokraterna inte vill skall hända.

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden