framgång

Satsning på skolan

I Socialdemokraternas förslag till budget för år 2023 finns ett förslag till en satsning på skolan – det blev tyvärr inte av…

Vi har formulerat oss så här:

En samlad skoldag – det livslånga lärandet
(Barn- och utbildningsnämnden)
20 miljoner kronor i ökade resurser till skolan möjliggör anställning av fler lärare och andra yrkeskategorier. Vi vet att en ökad personaltäthet ger trygghet och studiero, och att kunskapsinhämtning gynnas av mindre grupper.
Med en utvecklad verksamhet runt skoldagen kan elever och föräldrar få en bättre och tryggare vardag. Verksamheten utvecklas med frukost, mellanmål, läxstöd och fler fritidsaktiviteter.