Attention
Debatt kring NPF diagnoser anordnat av Attention Nynäshamn

Socialdemokraterna vill stödja de elever som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vi vill

 • Skapa sammanhängande insatskedjor som startar i samband med att man får diagnosen
 • Se till att det finns lugna miljöer att studera i
 • För de som har behov av särskilda insatser i mindre klasser ska det finnas möjlighet till det
 • Vi vill öka skolpengen så att vi kan öka resurserna genom speciallärare och annan stödpersonal kring eleverna
 • Utveckla möjligheterna till tekniskt stöd beroende på den diagnosbild man har
 • Tillsammans med Region Stockholm ha regelbundna kurser kring NPF diagnoser för både barn och föräldrar inspirerat av kurser som Ett självständigt liv (ESL) Ett självständigt liv, ESL – Socialstyrelsen men utformat för den här diagnosgruppen
 • På gymnasienivå vill vi tillsammans med ungdomar och föräldrar skapa ett inspirationsnav med syfte att stödja inlärning och studiemotivation
 • Vi vill öka fokus på tidiga insatser för att förhoppningsvis få färre som är i behov av insatser när man misslyckats i skolan exempelvis ”Ung i Nynäs”
 • Permanenta insatsen ”Ung i Nynäs” och det nuvarande projektet ”Sammanhållen Mobilisering mot Arbetsmarknaden” (SAMMA)
 • Stödja ungdomar att få tillgång till Region Stockholms Vårdprogram (”Regionalt vårdprogram ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna” för de som har behov av att få de insatserna
 • Starta ett föräldraforum där man kan få stöd och kunskap kring utmaningar och möjligheter med NPF diagnoser

Igår den 6 september hade Socialdemokraterna möjlighet att få presentera sina ideér kring stöd för ungdomar med NPF diagnoser. NPF diagnoser är ofta en spektrumdiagnos så symtomen och allvarlighetsgraden kan väldigt olika karaktär. Det innebär att man tidigt efter att diagnosen satts, tar reda på vilka specifika besvär som eleven har. Det är också viktigt att tidigt involvera föräldrarna så att hela familjen får samma information och kunskap i de fall eleven inte är myndig. NPF diagnosen är inte ett hinder, utan för många en möjlighet till ett framgångsrikt yrkesliv. Det är viktigt att se till att studielusten stöds så att tiden i skolan blir en positiv tid i livet.

Panelsamtal med representanter från olika politiska partier

Ovan har vi givit exempel på hur man skulle kunna erbjuda en bra insatskedja efter att en elev fått en NPF diagnos men det finns naturligtvis många fler insatser att utveckla. Socialdemokraterna vill gärna utveckla skolan tillsammans med föräldrar och elever baserat på tankarna som Tillitsdelegationen” tog fram kring ”tjänstedesign”. Fokus inom tjänstedesign är att de som har en utmaning också har mest kunskap och material kring hur man ska lösa densamma. Det vill säga problemen ska lösas där de uppstår. I Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har Socialdemokraterna tagit fram flera förslag kring hur tjänstedesign skulle kunna användas för att utveckla gymnasieskolan. Vi vill att i förlängningen få fler att klara sin gymnasieexamen. Våra förslag har tyvärr hittills blivit bortröstade av företrädarna för Alliansen.

Finansieringsfrågan kom upp vid Attentions möte. Socialdemokraterna menar att genom utjämningsystemet som vi har i Sverige vars syfte är att se till att alla Sveriges kommuner ska ha ungefär samma ekonomiska förutsättningar så har vi ett bra utgångsvärde. Det innebär att vi kan och bör jämföra oss med andra kommuner. I en nationell jämförelse så kan man konstatera att Nynäshamns kommun kan ha utrymme för många miljoner kronor i satsningar inom skolan. Det är faktiskt innan vi kommer i nivå med medelkommunens resurstilldelning till skolan.

Vi går in i en ny mandatperiod och hoppas på ett starkt mandat från medborgarna att utveckla skolundervisningen för alla barn och ungdomar i skolåldern.

Alla
Kandidater till kommunfullmäktige