Ta gemensamt ansvar – för minskade klimatutsläpp och en renare natur

Klimatförändringarna är ett faktum och effekterna går inte att förneka. Oavsett om det handlar om översvämmade källare, vattenbrist eller skogsbränder är konsekvenserna uppenbara i människors vardag. Samtidigt hotas svenska skogar, marker, sjöar och hav av föroreningar, kemikalieutsläpp och naturförstöring.
Vi socialdemokrater vill se till att fler länder ska göra mer för att få ner klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen, för oss, våra barn och våra barnbarns
framtid. Europa har den senaste mandatperioden gjort verklig skillnad. Vi socialdemokrater vill fortsätta utvecklingen mot det hållbara cirkulära samhället. Det finns ingen tid att förlora. Grön omställning berör alla politikområden. Hur vi
minskar utsläppen, och framför allt vårt beroende av olja, påverkar allt från vår ekonomi och välfärd till vår säkerhet. Genomför Europa klimatomställningen på rätt
sätt, beslutsamt och rättvist så att alla oavsett inkomst kan vara med, kommer den att fortsätta bidra till nya innovationer, jobb och investeringar i hela Sverige. Sverige ska vara platsen där nya tekniska lösningar av högsta kvalitet utvecklas, produceras och exporteras. Svensk skog och ett hållbart skogsbruk bidrar till att minska klimatförändringarna. Beslut om vår svenska skog ska fattas i Sverige.
När Europa och Sverige ska ställa om måste det bli billigare, mer hållbart och enklare att resa inom och mellan länder. Europas länder måste också öka beredskapen mot extremväder. Sverige har länge varit en förebild när det gäller vår nationella klimat- och miljöpolitik och en kraftfull röst i Europa för hårda krav också på andra länder.
Det måste vi återigen bli efter att den nuvarande regeringen på kort tid raserat Sveriges anseende och ambitioner. Grön omställning ska bidra till ett jämlikt
och jämställt Europa. Om vi i framtiden ska ha samma tillgång till frisk luft,
rent vatten och oförstörd natur som tidigare generationer måste vi tillsammans med andra länder minska användningen av kemikalier och värna vår natur och
vårt innanhav Östersjön. Med gemensamma regler i EU kan vi samtidigt påverka fler länder att göra mer

 • Få alla medlemsländer att minska sina utsläpp
  genom att skärpa EU:s klimatmål till 95 procent
  minskade utsläpp 2040, och fullfölja arbetet med den
  gröna omställningen i EU
 • Snabba på energiomställningen och minska fossil beroendet genom att öka trycket på alla medlems länder att bli fossilfria och öka sin förnybara energi produktion
 • Göra det billigare och enklare att åka tåg i Europa genom att bygga ut och koppla ihop järnvägen och biljett- och bokningssystemen i Sverige och övriga Europa. Gränsöverskridande tågtrafik ska underlättas.
 • Verka för att produktionen av hållbara biodrivmedel och biogas i EU ökar genom bättre regelverk
  och sänkta kostnader
 • Stå upp för svensk skog och svenskt skogsbruk
  genom att säkerställa att skogsförvaltningen fortsatt
  bestäms i Sverige.
 • Säkerställa rent dricksvatten och en giftfri vardag genom att skärpa EU:s kemikalielagstiftning, exempelvis med förbud mot den cancerframkallande kemikaliegruppen PFAS
 • Minska övergödningen och stoppa överfisket i Östersjön och Västerhavet
 • Stärka svenska jordbrukares konkurrenskraft genom reformer för ökad lönsamhet och att EU-regler för hållbarhet, djurskydd och minskad användning av växtskyddsmedel skärps för att närma sig de svenska.