Skola

Tallbacka skolan är det klokt att renovera den?

Barn- och utbildningsnämnden har lagt en budget för att renovera Tallbackaskolan. Ärendet presenterades utan beredning och lades direkt på bordet. Socialdemokraterna ansåg inte att beslutsunderlaget var tillräckligt och att tidigare beslut i frågan hade genomförts. Det finns exempelvis ingen ordentlig utredning kring det nuvarande skadeläget för Tallbackaskolan. Alliansen och Sverigedemokraterna ansåg utifrån det beslutsunderlag som fanns att renoveringen av Tallbackaskolan skulle kosta som mest 40 miljoner kronor. Socialdemokraterna meddelade att de inte kunde delta i ett sådant beslut och skrev en beslutsförklaring till protokollet. Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden har nu skrivit en insändare för att förklara sitt ställningstagande. Insändaren finns i sin helhet nedan:

Bygg en ny Tallbackaskola med en hållbar framtid

Kommer en snabbrenovering av Tallbackaskolan bli ett katastrofprojekt, eller en succé?

Ja det är frågan som politikerna tvistar om.

När skolan utrymdes 2016 hade några fått astmaanfall, eksem och till och med tappat håret. Det var en sjuk byggnad. Tack och lov att man förstod det, fattade ett klokt beslut, och hittade ersättningsbyggnader.

För några år sedan kom alliansen med förslaget att renovera skolan istället för att riva och bygga en ny skola. En snabbundersökning sa att det skulle kosta runt 40 miljoner att renovera den. En kostnad vi socialdemokrater inte trodde på, då den dåvarande undersökningen visade på stora brister i tak, väggar och golv. Där fanns både byggnadstekniska brister och giftiga ämnen i byggnaden.

I Barn- och utbildningsnämnden beslutades då att en ny och mer grundlig undersökning skulle göras, och en ny kostnadskalkyl skulle presenteras för nämnden innan beslut fattades om Tallbackaskolans framtid. Inget datum bestämdes då det skulle vara klart, så tiden gick.

Helt plötslig på ett nämndmöte i december skulle nu nämnden fatta ett beslut om Tallbackaskolans framtid. Ärendet fanns inte på dagordningen och ärendet skulle även direktjusteras. Beslutshandlingar lades på bordet och en sekreterare läste upp det innehållsfattiga ärendet på en dryg A4-sida. Nämnden fick ca. 10 minuter på sig att analysera och besluta. Underlaget var under all kritik. Det fanns inga ritningar, ingenstans stod vilka åtgärder som behövdes, och kostnaden var fortfarande cirka 40 miljoner. Dessutom presenterades en mycket tidsoptimistisk renoveringstid. Hur hade man kommit fram till detta? Varför så plötslig brådska med beslutet att det inte gavs tid för eftertanke? Hur skulle denna renovering genomföras på mindre än ett år?

Naturligtvis kunde vi från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sorundanet inte vara med och fatta ett så för oss så ogenomtänkt och oklokt beslut. Det föreföll oss helt omöjligt att på drygt ett halvår åtgärda denna sjuka byggnad för endast 40 miljoner. Vi efterlyste mer fakta i ärendet och längre tid att tänka igenom ett sådant här viktigt beslut. Våra skattepengar ska ju användas till rätt saker.

En annan fråga som vi ställde oss var varför man inte ville renovera hela skolan, utan riva en del av skolan som inte heller skulle återuppbyggas?  Kommunalrådets anledning var att den delen inte behövdes nu, och att andra skolor skulle kunna bemöta den förväntade elevökningen i Ösmo. Varför skulle inte den delen efter snabbrenoveringen kunna fungera som aula, öppen förskola eller fritidshem, för att i ett senare skede omvandlas till klassrum? Vi vet ju med säkerhet att elevantalet kommer öka markant i Ösmo inom några år. Det kommunalrådet bland annat menar med att andra skolor ska möta elevökningen är att han välkomnar friskolor som vi i kommunen ska ge skattepengar till utan att ha insyn och kunskap om verksamheten.

För alliansens och Sverigedemokraternas väljare, samt för elever och personal på Tallbackaskolan får vi hoppas att detta är rätt beslut av dem. De som fattat beslutet måste ju ta ansvar för det under en lång tid framöver. Är detta klokt använda skattepengar?

Tyvärr tror vi socialdemokrater inte alls att detta är rätt. Vi ifrågasätter beslutsförfarandet, kostnadskalkylen, själva åtgärderna samt tidsramen.

Vi kommer ihåg hur beslutet om att renovera Sunnerbyskolan fattades, hur det senare avbröts, och visade sig vara ett felaktigt beslut som kostade skattebetalarna miljontals kronor för ingenting. En förgävesinvestering! Där står fortfarande den gamla skolan kvar, och en ny skola saknas. Jag vet inte om det är det som alliansen kallar för ordning och reda i ekonomin?

Vi socialdemokrater vill bygga en ny Tallbackaskola i kommunal regi, med modern arkitektur anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer. Där kommer de nuvarande trånga korridorer  för elevpassager som kan inbjuda till knuffar och hård ordväxling att saknas. Vi vill se en ny skola i två våningar, med kapacitet för många fler elever än vad skolan kommer kunna   erbjuda efter den föreslagna renoveringen.

Vi socialdemokrater vill ha en ny Tallbackaskola för en hållbar framtid.

Socialdemokraterna i Barn-och utbildningsnämnden