Tårtkalas
Regionpolitik och äldresatsningar med ett tårtkalas

Tårtkalas med Regionpolitik och äldresatsningar

Socialdemokraterna vill satsa på ett hälsosamt åldrande. För att möjliggöra ett värdigt åldrande är det viktigt att man får vård och omsorg när man behöver det. Socialdemokraterna har lovat att i Region Stockholm:

 • tillskapa mobila vårdteam som kommer hem till patienten, med rätt kompetens. Nynäshamn ska bli försöksområde för denna satsning
 • satsa på kollektivtrafiken genom nattrafik till Nynäshamn
 • skapa en hållplats vid Segersäng för direktbussarna till och från Stockholm
 • Rusta vårdcentralerna med en fast husläkare
 • Patientsäkra sjukhusen så att väntetiderna på akutmottagningarna minskar och korta vårdköerna
 • Äldre ska få en säng istället för en kölapp genom snabbspår direkt till en avdelning
 • Vi vill häva sparkraven på sjukhusen så att vi kan anställa fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Personalen behövs – Vi föreslår 33 åtgärder med konkreta förslag så som lönelyft, mer delaktighet och förbättrad schemaläggning för att förbättra villkoren för personalen.
 • Förlossningsvården ska stärkas det ska finnas en barnmorska och undersköterska per födande kvinna

Äldreomsorgen i Nynäshamn måste förstärkas för att uppnå folkhälsomyndighetens nycklar för ett hälsosamt åldrande det finns fyra hörnstenar:

 • Social gemenskap och stöd – möjlighet att kunna bidra och påverka
 • Meningsfullhet – t ex möjlighet att känna delaktighet eller klara sig själv
 • Fysisk aktivitet – fysisk aktivitet och utevistelse
 • Goda matvanor – regelbundna, varierade och trivsamma måltider

För att kunna uppnå ett hälsosamt åldrande måste man känna sig sedd av samhället och känna att man är en viktig. Ett hälsosamt åldrande beskrivs av Statens folkhälsoinstitut som ”En process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och få ett självständigt liv med god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder ” Det möjliggörs genom:

 • alla kommuninvånare som har fyllt 80 år och inte har insatser från kommunen ska erbjudas ett hälsofrämjande hembesök
 • Att kunna erbjuda tekniska lösningar som ökar livskvalitén i livets olika faser.
 • Uppsökande stöd för de över 80 år
 • Stöd och avlastning till anhöriga vid behov. Anhöriga ska ha tillgång till kunskap, gemenskap och avlastning
 • Att fortsätta satsningen på den så kallade fixartjänsten för lite extra stöd med praktiska göromål
 • Möjligheter att träffas för social gemenskap som på Balder och återskapat äldrecentrum på Rosengården
 • Dagverksamhet för olika behovsgrupper som stroke och lindrig demens
 • Mötesplatser för äldre i alla delar av kommunen
 • Hemtjänst med behovsstyrda scheman för den äldre och personalen
 • garanterad utevistelse inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende när man har svårt att gå ut
 • Äldreboende för åldrandets olika omvårdnadsbehov seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende
 • Silvia certifiering inom demensvården
 • En kvalitetssäkrad palliativ vård
 • En närvård i samverkan – insatskedjor utan luckor