Vårt äldreomsorgsförslag till kommunfullmäktige

Socialdemokraterna formulerade ett förslag kring hur flera områden inom äldreomsorgen skulle kunna utvecklas på ett bra sätt redan år 2020. Vi fick inga bra svar från Alliansen. Så här tänker vi kring äldreomsorg

Vision
Alla ska ha rätt till ett hälsosamt åldrande i linje med det som beskrivs i det Äldrepolitiska programmet antaget av Nynäshamns kommunfullmäktige 2017-04-19.

Äldreomsorg
Personal och äldre kvinna


Personal
Personalen är den viktigaste resursen för att skapa kvalité i äldreomsorgen. Detta oavsett om omsorgerna bedrivs utifrån egen regi eller privata företag. Socialdemokraterna vill leda verksamheten med fokus på tjänstedesign utifrån ett brukarperspektiv, där de som är närmast brukaren utvecklar verksamheten. Det ska råda en balans mellan byråkratiska principer (reglering, formalisering) – marknadsmekanismer (incitament, konkurrens) och tillit (samarbete, praktikgemenskap).


Olika former av äldreboenden
I ”Äldrepolitiska programmet” har vi beskrivit tre former av tjänster som kan inrymmas i ett hus för äldre, Seniorboende, Trygghetsboende och Vård och omsorgsboende. De tre formerna har olika omfattning av omvårdnadsgrad. Nu har det efter kommunfullmäktiges beslut om Äldrepolitiska programmet tillkommit ytterligare en boendeform ”biståndsbedömt trygghetsboende”. Det förefaller som det biståndsbedömda trygghetsboendet kan ha förmånliga ekonomiska förutsättningar som behöver utredas närmare. I beställningen av tjänst ska det framgå hur huset ska vara utformat för att tjänsten ska fungera. Socialdemokraterna vill att ett reglemente tas fram kring hur tjänsterna ska utformas och vad i detta som kommunen ska ansvara för. Det vill säga när en entreprenör vill bygga ett trygghetsboende ska det redan från början vara klart vad kommunen tar ansvar och betalar för/utför. De olika boendeformerna avlastar varandra inför kommande beslut bör vi som kommun veta vilket utbud av boenden vi vill ha i vår kommun. Socialdemokraterna vill gärna se att trygghetsboenden placeras nära ett vård- och omsorgsboende för att de på ett naturligt vis kan samarbeta för bästa trivsel och resursutnyttjande.


Omsorgslösningar
En omsorgslösning som omfattar ett hälsosamt åldrande har olika omfattning och utförande. Att undvika upplevd ensamhet är den första nivån till ett hälsosamt åldrande. I forskningen visas ett starkt samband mellan upplevd ensamhet och utvecklande av sjukdom. I de olika boendeformerna uppräknade ovan finns det olika utbud att utrusta dem med där utgångspunkten för valen av dessa bör utgå från den äldres livssituation. Detta innebär att det friska åldrandet ligger i centrum för utbudet i de tre boendeformerna.

Förebygga psykisk ohälsa och motverka ensamhet
Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.
Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.
Många av riskfaktorerna för depression och ångest är påverkbara; det går att åtgärda
kroppsliga besvär, social isolering och ohälsosamma levnadsvanor. Exempelvis kan utbildning i och användning av digital teknik vara ett sätt att främja social delaktighet bland äldre. Framtidens äldreomsorg i vår kommun ska även ha ett främjande perspektiv. Samarbetet med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationerna ska vidareutvecklas.

Händer


Teknik
I framtidens äldreomsorg kommer tekniken att spela en stor roll för att upplevelsen av att bli äldre ska vara positiv. Teknik kan användas för att regelbundet övervaka den äldres hälsa, vara hjälpmedel för att ersätta funktioner som försvunnit och ge en upplevelse av att leva i ett sammanhang även om man har anhöriga på distans. Bra tekniska förutsättningar i de olika boendeformerna befrämjar det friska åldrandet.


Anhöriga
Anhöriga har en central funktion i ett hälsosamt åldrande. Det finns många studier som visar på nätverkets betydelse för att undvika sjukdom och ensamhet. I de lösningar vi presenterar i denna skrivning vill vi se att varje insats har ett stöd för anhörigas stöd och insatser för den äldre.


Samarbete med Regionens sjukvård och kollektivtrafik
En sammanhållen vård för den äldre är en viktig trygghetsfaktor för ett hälsosamt åldrande. Regionen bör vara mer närvarande i den äldres närområde. Vi behöver se till att i den äldreomsorg vi tillsammans skapar har möjligheter till hälso- och sjukvård i fastigheten eller i dess närhet. Socialdemokraterna vill att sjukvården kommer till den äldre istället för att den äldre ska tillbringa långa tider på akutmottagningarna. En annan viktig förutsättning för ett bra åldrande är att tillgången till kollektiva transportmedel finns där det är adekvat.

Patient


Finansieringsformer för VÅBO
Det finns olika former för finansiering av nya äldreboenden/vård- och omsorgsboendeplatser. Socialdemokraterna har en stark tro på att kooperativa former för äldreboenden har många fördelar där det skulle kunna vara möjligt. Att finansiera en tjänst i ett trygghetsboende är bättre än att bygga fler vård och omsorgsboenden. Att kommunen äger fastigheten för ett vård- och omsorgsboende är bra då kommunen då har kontroll över kostnaderna för fastigheten. Om extern fastighetsägare ställer fastigheter till förfogande bör kommunen ha option på att köpa fastigheten i de fall hyreskostnaderna behöver justeras i ett längre perspektiv. Om kommunen avser att hyra i ett nybyggt hus är det viktigt att respektera hyresundantaget som återfinns i 3 kap. LOU. I detta sammanhang är det främst ett
undantag som aktualiseras; hyresundantaget enligt 3 kap. 19 § LOU. I annat fall kan tiden för uppförande av ny byggnad avsevärt försenas. Vi vill att man ser finansieringen av äldreomsorgen i ett helhetsperspektiv som visar på alla insatser för ett hälsosamt åldrande.


Vid uppförande av nya Vård- och omsorgsboendeplatser
Vi anser att man vid kommande beslut om nya vård- och omsorgsplatser måste ta hänsyn till hela finansieringen och inte bara kostnaden för ett kommande vård och omsorgsboende. Vi efterfrågar en kalkyl utifrån olika kommande scenarier. Följande bör beaktas och utredas:

 • Kommunens subventioneringsgrad (estimerade kostnader) i förhållande till kostnaden för
  den enskilde att bo på vård och omsorgsboendet.
 • Individens förmåga att betala för tjänsten: egen betalningsförmåga, maxtaxa,
  bostadstillägg och garantibelopp
 • Kommunens behov av vård och omsorgsboendeplatser i förhållande till möjliga
  trygghetsboendeplatser i ett 10 års perspektiv.
 • I ett reglemente för kostnadstäckning och avtal av kommunens ytor i ett trygghetsboende i
  förhållande till antalet anvisningsbara platser i ett trygghetsboende. Det vill säga beskriva när ett trygghetsboende är mer effektivt finansiellt och omvårdnadsmässigt riktigt än ett vård- och omsorgsboende.
 • Överväganden
  I hela vårt resonemang gällande tillskapande av nya vård- och omsorgsboenden/platser vill vi poängtera vikten av kostnadskontroll i ett längre perspektiv. När vi bygger i egen regi finns möjlighet till avskrivning i ett längre perspektiv än vid marknadsmässiga hyreskontrakt. Vi vill också att man väger in möjligheten att på ett systematiskt sätt se till att trygghetsboenden blir byggda i kommunen med det föreslagna reglementet som förhandlingsunderlag. Redan i det Äldrepolitiska programmet togs uppfattningen upp att framtidens äldre förmodligen vill bo lite större än vad som är möjligt på VÅBO. Därför anser
  vi att byggandet av trygghetsbostäder är avgörande för dimensioneringen av vård- och omsorgsboendeplatser.
 • Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
 • Att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla möjligheterna för äldre och kommunens medarbetare att få utbildning i användning av digital teknik som ett sätt att främja social delaktighet för äldre.
 • Nya initiativ ska tas för att förebygga och motverka äldres psykiska ohälsa. Däribland ska ett vidareutvecklat samarbete med frivilligorganisationerna ske.
 • Att i nära samarbete med Regionens sjukvård säkerställs att den äldreomsorg vi
  tillsammans skapar har möjligheter till hälso- och sjukvård i fastigheten eller i dess närhet. I linje med utvecklingen av möjlighet till sjukvård i hemmet.

 • Vi föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att:
  Socialnämnden i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för:
 1. Att i första hand bygga VÅBO i egen regi för att få en investering som ökar i värde
  samt kontroll över hyrorna på lång sikt.
 2. Att i andra hand utreda möjligheten för kommunens bostadsbolag att bygga ett
  äldreboende för att ha en investering som ökar i värde samt kontroll över hyrorna på lång sikt. Vårt antagande:
  i. Kommunen får en lägre kostnad vid byggnation i egen regi.
  ii. Kommunen har rådighet över fastigheten och lokalerna vid byggnation
  i egen regi. Det innebär större möjligheter för anpassning vid en
  eventuell förändring av lokalbehovet.
  iii. Tid för markförvärv är obefintligt vid byggnation i egen regi,
  kommunen äger redan fastigheten.
 3. Att i tredje hand upphandla en vård- och omsorgsboendefastighet med option på
  återköp inom 5 år från färdigställandet.
 4. Att förutom ovanstående utreda möjligheten till ett vård- och omsorgsboende
  alternativt trygghetsboende i kooperativ form.
  Vi föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att ge Socialnämnden, tillsammans
  med aktuella nämnder, i uppdrag:
 • Att ta fram ett kommunalt åtagande som kan fungera som förhandlingsunderlag när externa byggföretag uppvaktar kommunen för att bygga trygghetsboende och äldreboende
 • Att i alla ovanstående alternativ upphandla omvårdnaden separat för att bäst avgöra om den ska ske i egen regi eller extern regi.
 • Att fastställa en beslutsprocess för att säkerställa att socialnämnden/socialförvaltningen i alla upphandlingsalternativ försöker säkerställa att någon form av trygghetsboende byggs i nära anslutning till vård och omsorgsboendet.
  Nynäshamn 2020-04-09
  Roland Junerud (s) Liselott Vahermägi (s) Ola Hägg (s